26 Ağustos 2018 Pazar

Pediyatrik Kanserler

Birleşik Devletler'de pediatrik yaş grubunda ikinci sıklıktaki ölüm nedeni neoplastik hastalıklardır. Solid tümörler olguların %70'ini oluştururken akut lösemi kalan %30'u temsil eder.
15 yaşından küçük çocuklarda major kanserler
Soid Tümörler (çocuklardaki tüm neoplastik hastalıkların %70'i)
Beyin tümörleri
 • Beyin tümörleri çocukluk çağında ikinci sıklıkta görülen kanserdir; ilk sırada lösemi yer alır. Beyin tümörlerinin %50'si posterior fossada oluşur.
 • Serebellar ve dördüncü ventrikül tümörleri, serebellar bulgular yanında sıklıkla intrakraniyel basınç artışı bulguları verir.
 • Supratentoriyel tümörler intrakraniyel basınç artışı yanında olguların %40'ında nöbetlere yol açar.
 • Beyin sapı tümörleri hemiparezi ve ataksi ile beraber kraniyel sinir palsilerine neden olur.
Hodgkin hastalığı
 • Hodgkin hastalığı erkeklerde kadınlardan iki kat daha sık görülür; pik insidansı üçüncü dekattadır ancak 3 yaş kadar küçük çocuklarda da görülebilmektedir.
 • Çocuklarda ağrısız servikal adenopati en sık ilk bulgudur.
 • Etiyolojisi bilinmemektedir.

23 Ağustos 2018 Perşembe

Pediyatrik Yanıklar

Epidemiyoloji
 • Yanıklar 1-4 yaş arasındaki çocuklarda motorlu araç dışı ölümlerin 1 numaralı, 4-14 yaş arasındaki çocuklarda 2 numaralı sebebidir.
 • Haşlanma yanıkları tüm yanıkların %40-50'sini oluşturur, en yüksek insidans yürümeye başlayan çocuklardadır.
 • Yanık alanı arttıkça çocuğun mortalite riski artar.
 • 4 yaşından küçük çocuklar, yanık alanından bağımsız olarak daha yüksek ölüm riski taşır. 4 yaşından küçüklerde erkek kız oranı 2:1'dir; adölesan dönemde 4:1'e yükselir.
 • İnhalasyon yaralanması yanık mortalitesinin önemli bir belirtecidir.
 • Haşlanma yanıkları pediyatrik yanık yaralanmaları için en sık nedendir. Dalma şeklindeki haşlanma yanıkları çocuk istismarı veya ihmal ile ilişkilidir.
 • Tüm yanık yaralanmalarının %16'sı kaza dışıdır; bunların %50'si istismar sonucudur.
 • Alev yanıkları kibrit, benzin, fişek ve yanıcı aerosollerle oynamaya bağlı 6-14 yaş grubunda görülür. Bu yaş grubuna eğitim verilmelidir.
 • Duvar prizlerine bağlı elektrik yaralanmaları, tüm pediyatrik elektrik yaralanmalarının %15'den azını oluşturur.
Yanık Sınıflaması
 • Yanık büyüklüğünün hesaplanması tüm vücut yüzey alanına (TBSA) göre yapılır ve yaşla değişiklik gösterir. En sık olarak modifiye Lund ve Browder şeması bu amaçla kullanılır.
Çocuklarda yanık büyüklüğü tahmin şeması (vücut alanı yüzdesi)

19 Ağustos 2018 Pazar

Erişkin Still Hastalığı

Giriş
Erişkin Still hastalığı (ASD) etiyolojisi bilinmeyen sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Tipik olarak görülen klinik (günlük tepe yapan yüksek ateş, geçici döküntü, artrit) ve biyolojik (hiperferritinemi, nötrofili ile hiperlökositoz ve anormal karaciğer fonksiyon testi) triad ile karakterizedir. Bu bozukluk Sör George Frederick Still'in 1897'de 22 çocuk üzerinde, şimdi sistemik başlangıçlı juvenil idiyopatik artrit olarak adlandırılan durumu tanımlaması ile adını almıştır. Erişkin başlangıçlı Still hastalığı Eric Bywater tarafından 1971'de, romatoid artrit kriterini sağlamayan, fakat pediyatrik Still hastalığı ile benzer semptomlara sahip 14 erişkinde tanımlanmıştır.
ASD nadir bir hastalıktır, tüm ülkelerde görülebilir, cinsiyetler arasında eşit oranda dağılır ve vakaların dörtte üçü 16-35 yaşları arasında başlangıç gösterir. 16 yaşından önce başladığında Still hastalığı, sistemik başlangıçlı juvenil idiyopatik artrit (SOJIA) olarak, juvenil idiyopatik artrit spektrumunun içinde sınıflanır. ASD için belli bir neden tanımlanmamıştır, ancak çeşitli enfeksiyöz tetikleyiciler ve genetik faktörler öne sürülmüştür. Bu yazıda ASD'de epidemiyoloji, patogenez, klinik özellikler, laboratuvar ve görüntüleme bulguları, sınıflandırma kriterleri, seyri ve tedavisinden bahsedeceğiz.
Epidemiyoloji
Fransa'da 62 hastanın retrospektif incelemesine göre ASD insidansı 100.000 kişide 0,16'dır; 15-25 ve 36-46 yaşları arasında bimodal pik yapar, cinsiyetler arası dağılımı eşittir. Hollanda'dan 45 hastanın retrospekif incelenmesine göre ortalama başlangıç yaşı 25 (16-65 yaş aralığında), %27'si 35 yaşın üzerinde başvurur ve %60'ı kadındır. Japonya'daki bir çalışmaya göre insidansı erkeklerde100.000'de 0,22 ve kadınlarda 0,34'tür. Ortalama yaş 38,1'dir. %67'si 35 yaşın üzerinde başvurur, %65-70'i kadındır.