17 Temmuz 2012 Salı

Kalça - Yumuşak Dokularla İlgili Sorunlar


Strain – Tendinitler
En fazla adduktor longus, rektus femoris ve iliopsoas kaslarında olmak üzere “strain” kasın ya da tendonun akut hasarı iken “tendinit” kronik olarak kasın fazla kullanımıdır. En önemli bulgu kasın dirence karşı ağrılı hareketi olup bazen lokal hassasiyet ve krepitus da olabilir. Direkt grafiye sadece avülsiyon kırığından şüphelenildiğinde başvurulabilir. Gerektiğinde ultrasonografi ile kas hasarının derecesi ve tam lokalizasyonu belirlenebilir.

Tedavi istirahat, buz uygulaması, kompresyon ve ağrılı hareketlerden uzak durma şeklinde özetlenebilir. Cerrahi tedavi yalnızca tendonun tam kat yırtıklarında önerilmektedir. Kronik tendinitlerde ultrason gibi derin ısıtıcılardan ve analjezik elektrik akımlarından yararlanılabilir. Ayrıca kronik dönemde düşük dirençli izotonik egzersizler de uygulanmalıdır.
Piriformis Sendromu
Siyatik sinirin piriformis kası arasından geçerken sıkışmasıyla ortaya çıkar. İlk kez 1947’de Robinson tarafından piriformis sendromu için 6 karakteristik özellik tanımlanmıştır: travma, ağrı ve yürüme bozukluğu, çömelme veya ağırlık kaldırma ile semptomların kötüleşmesi, kas içinde sosis benzeri kitle ele gelmesi, Laseque pozitifliği ve gluteal atrofi. Kalçanın dirençli abduksiyon ve eksternal rotasyonu ağrılıdır. Tedavide germe egzersizleri, NSAİİ, kas içine Botilinum toksini enjeksiyonu veya fizik tedavi ajanlarından yararlanılabilir. Rölatif olarak kasın istirahati ve ağrılı hareketlerden uzak durma da faydalı olabilir. Çok nadir olarak siyatik sinirin gevşetilmesi şeklinde cerrahi müdahale gerekebilir.
Bursitler
Kalça eklemi etrafında kalça ağrısına yol açabilecek bazı bursalar mevcuttur. Büyük trokanterik bursit oldukça yaygın olup sıklıkla büyük trokanter palpasyonunun ağrılı olması ve krepitasyonuyla karakterizedir. Klinik olarak dirence karşı ağrılı abduksiyon ve pasif internal rotasyon ile tanı konmaktadır. İleopektineal bursit daha çok kasık bölgesinde ağrı yapar, bu bölgenin palpasyonu ağrılı olabilir. Hasta otururken kalça fleksiyon kas gücü zayıflamıştır. İliopsoas bursiti daha nadir görülür. Olgular asemptomatik olmakla birlikte ağrılı inguinal kitle ve femoral ven ve sinir kompresyonuna bağlı bulgular da ortaya koyabilir. Bursitlerin tanısında ultrasonografiden yararlanılabilir. Tedavide soğuk uygulama, NSAİİ ve lokal steroid enjeksiyonu kullanılmaktadır.
Labral Yırtıklar
Asetabulum labrum adında kıkırdak bir halka ile örtülüdür. Rezidüel kalça displazilerinde bu yapıda subkondral kemik ödemine eşlik eden lezyonlar meydana gelebilir. Bıçak saplanır tarzda kasık ağrısı, ağrılı apprehensiyon testi (ılımlı bir abduksiyonda zorlu hiperekstansiyon – eksternal rotasyon kalça önü ağrısına yol açar) ve impingement testi (zorlu fleksiyon – adduksiyon) klinik bulguları arasındadır. İntraartiküler anestezik madde enjeksiyonu dramatik rahatlama sağlar. Ancak kesin tanı MR artrografi ile konmaktadır. Tedavi artroskopik olarak yırtığın dikilmesidir.
Nörolojik Bozukluklar
meraljia parestetika
Meraljia parestetika, lateral femoral kutanöz sinirin tuzak nöropatisidir. Uyluğun ön – yan yüzünde yanıcı tarzda ağrı ve uyuşukluk ile karakterizedir.
obturator sinir tuzaklanması
Obturator nöropati, obturator sinirin ön dalının tuzak nöropatisi olup kasık ağrısı, bazen de medial bacak ağrısı sebebidir. Femoral nöropati iliak fossa, inguinal bölge, uyluk ön yüzü ve bacağın medialine yayılan ağrı yapar.
İlioinguinal sendromunda ilioinguinal sinirin bası altında kalmasıyla kasıkta, pelviste ve genital bölgede ağrı ve parestezi meydana gelir. Tedavilerinde sinire lokal anestezik ve steroid enjeksiyonları yapılabilir. Fizik tedavi ajanlarından ve germe egzersizlerinden yararlanılabilir. Yakınmaların devam ettiği olgularda sinir cerrahi olarak gevşetilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder