26 Şubat 2013 Salı

Anti-TNF İlaç Raporu İçin Gereken Şartlar

Dikkat: Sağlık uygulama tebliğinin bu konudaki maddeleri çok hızlı değişmektedir. Güncel değişikliklerin takip edilmesi önerilir.

Tanılar:
 • Romatoid artrit, diğer M06.8
 • Ankilozan spondilit, birden fazla yerde M45.0
 • Psöriatik artrit M07
İlaçlar:
 • Adalimumab 40 mg/0,8 ml subkutan 2 haftada bir (mahallinde tedavisi sürdürülebilir)
 • Etanercept 50 mg subkutan haftada bir (1x50) (mahallinde tedavisi sürdürülebilir)
 • İnfliximab 100 mg flk
  • 0., 2. ve 6. haftalardaki 5mg/kg yükleme dozunu takiben 6 haftada bir (ilk raporda)
  • 6 haftada bir (devam raporlarında)
   • 5 mg/kg (5x_____=_____mg) İV uygulama (hastanede uygulanacaktır)
Açıklamalar (Devam raporlarında her zaman önceki rapordaki açıklamalar korunarak yeni karar en sona eklenecek):
RA’da ilk anti-TNFraporu için olan açıklama:
 • Biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 >5.1) için (__________ tarihli DAS28: ______) hastanın 3 ay süre ile belirtilen anti-TNF ilacını kullanması uygun görülmüştür.
RA’da ikinci anti-TNFraporu için olan açıklama:
 • İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla düşme olduğu için (__________ tarihli DAS28: ______) belirtilen ilacı 3 ay daha kullanması uygun görülmüştür.
RA’da anti-TNF devam raporu için olan açıklama:
 • (__________ tarihli DAS28: ______) İlaca başlandıktan 6 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 1.2 puandan fazla düşme olduğu için belirtilen ilacı 6 ay daha kullanması uygun görülmüştür.
AS’de ilk anti-TNFraporu için olan açıklama:
 • Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastada; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilaç maksimum dozunda kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamadığı (BASDAİ >5 (__________ tarihli BASDAİ: ______) ve bununla birlikte
  • eritrosit sedimetasyon hızı > 28 mm/s (_____________ tarihli ESR:_____________)
  • normalin üst sınırını aşan CRP değeri (_____________tarihli CRP:_________)
  • MR/sintigrafi ile gösterilmiş aktif sakroiliit/spondilit (__________tarihli MRG’de _____________________________________________________________________)
   • olduğu için hastanın 3 ay süre ile belirtilen anti-TNF ilacını kullanması uygun görülmüştür.
AS’de devam anti-TNFraporu için olan açıklama:
 • (__________ tarihli BASDAİ: ______) İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede BASDAİ’de 2 birimden fazla düşme olduğu için belirtilen ilacı 6 ay daha kullanması uygun görülmüştür.
Psöriyatik artrit’te ilk anti-TNFraporu için olan açıklama:
 • En az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesi kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) için, hastanın 3 ay süre ile belirtilen anti-TNF ilacını kullanması uygun görülmüştür.
Psöriyatik artrit’te devam anti-TNFraporu için olan açıklama:
 • İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede PSARC’a göre yeterli yanıt alındığı için belirtilen ilacı 6 ay daha kullanması uygun görülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder