8 Mart 2013 Cuma

Dirsek Anatomisi

Dirsek eklemi hem menteşe hem de dönel (trokoid) eklem olarak davranır ve kaldırma, itme, çekme ve eli boşlukta pozisyonlama için stabil bir bağlantı sağlar. Menteşe, kubital eklemde humeroulnar (trokleoulnar) ve humeroradial (kapitelloradial) eklemler tarafından oluşturulur. Trokleoulnar esas eklemdir, proksimal radioulnar eklem trokoid tiptedir. Bu üç eklem ortak bir sinovyal kaviteyi paylaşır.
Dirseğin stabilitesi eklem yapan kemiklerin, ön kapsülün, ligamentlerin ve çevreleyen kasların uyumuna bağlıdır. Ulnar ve radial kollateral ligamentler eklemin medial ve lateral stabilitesini sağlar. Kap şekilli anuler ligament radial başı çevreler ve onu proksimal ulnanın radial gediğinde tutar.
Dirseğin ortak fleksör tendonu (pronator teres, fleksör karpi ulnaris, palmaris longus, fleksör digitorum superfisialis ve fleksör karpi ulnaris) medial epikondilden ve humerusun suprakondiler çıkıntısından orijin alır. Biseps tendonu dirsek eklemini çaprazlayarak radial tüberositaya insersiyo yapar.
Ulnar sinir medial epikondilin arkasındaki bir kemik oluktan geçer (kubital tünel). Olekranon çıkıntısındaki subkutan bir yastık olan olekranon bursa dirsek eklemine sinovyal olarak bitişik ancak anatomik olarak ayrıdır.
Tam dirsek ekstansiyonu, nötral (anatomik) pozisyonda 0 derece olarak tanımlanmıştır. Bazı özellikle kaslı olan normal erkeklerde tam ekstansiyon 5-10 derece az olabilir, normal kadınlarda ise 10 dereceye kadar hiperekstansiyon görülebilir.
Dirsek tam ekstansiyondayken önkol humerusa göre hafif bir valgus açısı yapar. Bu, taşıma açısı olarak adlandırılır ve trokleanın oblik şeklinden kaynaklanır. Normalde erkeklerde 5-10 derece ve kadınlarda 10-25 derecedir. Bu açı normal kol sallamada önkolun kalçaların açığından geçmesini ve omuz abduksiyonu gerektirmeden yan tarafta nesneleri taşırken önemlidir. Önkolun vücuttan aşırı deviasyonu kubitus varus olarak isimlendirilir.
Normal dirsek fleksiyonu 0'dan 160 dereceye kadardır. Tam ekstansiyondaki herhangi bir defisit fleksiyon kontraktürü (eklemin fleksiyon yönünde kontraktürü) olarak isimlendirilir. Brakialis, biseps ve brakioradialis dirseğin esas fleksörleridir. Büyük, güçlü triseps ve küçük, görece zayıf ankoneus ekstansörlerdir. Normal aktiviteler için minimum 100 derece fleksiyon-ekstansiyon arkı gereklidir.
Önkol ve elin pronasyonu (anatomik pozisyonda avuç içinin arkaya bakması) ve supinasyonu (anatomik pozisyonda avuç içinin öne bakması) proksimal ve distal radioulnar eklemlerde gerçekleşir. Radial baş kapitellumda dönerken, distal radius distal ulnanın etrafında döner. Normal pronasyon 75 derece ve supinasyon 85 derecedir. Pronator teres ve pronator kuadratus esas pronatorlardır, biseps ve supinator kasları radioulnar eklemin esas supinatörleridir. Normal aktiviteler için gereken minimum pronasyon-supinasyon arkı 100 derecedir.

1 yorum: