13 Mayıs 2014 Salı

Modic Değişiklikleri ve Bel Ağrısı

Lomber vertebra MR raporlarında sıkça okuduğumuz Modic değişiklikleri nedir? Lomber omurgayı etkileyen normal dejeneratif süreçle ilişkilidir ve görülme sıklıkları yaşla artar. Bunların oluşma sebebi, segmental instabilite ve bel ağrısıyla ilişkileri tam olarak anlaşılamamış.
MR'da dejeneratif vertebral son plak ve subkondral kemik iliği değişiklikleri ilk olarak 1987'de bildirilmiş. Modic sınıflaması 1988'de yapılmış. İki tip sonplak ve kemik iliği değişikliği tanımlanmış.

modic tip 1, T1 (A) ve T2 (B) görüntüler
Tip 1 değişiklikler T1 ağırlıklı görüntülemede hipointens, T2 ağırlıklı görüntülemede hiperintenstir. Kemik iliği ödemini ve inflamasyonu temsil ederler.
modic tip 2, T1 (A) ve T2 (B) görüntüler
Tip 2 değişiklikler T1 ağırlıklı görüntülemede hiperintens, T2 ağırlıklı görüntülemede izointens ya da hafif hiperintenstir. Kemik iliği iskemisine bağlı olarak normal kırmızı hemopoietik kemik iliğinin sarı, yağlı kemik iliğine dönüşümü ile ilişkilidir.
modic tip 3, T1 (A) ve T2 (B) görüntüler
Tip 3 değişiklikler daha sonra tanımlanmıştır. Hem T1 ağırlıklı, hem T2 ağırlıklı görüntülemede hipointenstir. Subkondral kemik sklerozu ile ilişkilidir. Mikst tip olarak 1/2 ve 2/3 değişiklikler de tanımlanmıştır. Modic tiplerinin aynı patolojik sürecin farklı aşamalarını temsil ettikleri öne sürülmüştür. Modic değişikliğinin olmaması, yani normal bir anatomik görünüm, sıklıkla Modic tip 0 olarak ifade edilir.
Dejeneratif disk hastalığı olan hastalarda Modic değişikliklerinin sıklığı %19-59 arasında bildirilmiştir. Tip 1 ve 2 en sık görülenler iken, tip 3 ve mikst tipler görece nadirdir. Modic değişiklikleri en sık L4-L5 ve L5-S1 vertebralarda görülür. Çoğunlukla dejenere ya da herniye intervertebral disklerle beraberdir.
spondilodiskit mr görünümü. modic değişikliği ile karıştırılmamalı.
Ayırıcı tanıda tip 1 değişiklikler spondilodiskitle karışabilir. Disk hastalığında T2 ağırlıklı görüntülerde disk normal ya da hipointens görülürken; spondilodiskitte T2 sinyali diskte artmıştır. Disk hastalığında vertebral son plaklar genelde iyi korunmuşken, enfeksiyonda erozyona uğrayabilir. Son olarak paraspinal ya da epidural inflamasyon / kolleksiyon olması enfeksiyonu destekler. Elbette öykü, ESR ve CRP değerleri ayırıcı tanıda yardımcıdır.
Tek başına disk dejenerasyonu çoğunlukla bulgu vermezken, disk dejenerasyonu ile beraber Modic değişikliği, klinik bulgularla yakından ilişkilidir. Tip 1 değişikliği olan kişilerin %73'ünde bel ağrısı olduğu bildirilmiştir. Bu hastalarda ayrıca segmental hipermobilite (fleksiyon-ekstansiyon filmlerinde 3 mm üzerinde sagital yer değiştirme) daha fazla bulunmuştur. Lomber füzyon operasyonlarının sonuçlarını öngörmede Modic tip 1 değişikliklerin varlığı değerli bilgi sağlar.
lomber fleksiyon ve ekstansiyon grafisi. flksiyon grafisinde 3. vertebranın 4. üzerinde öne doğru kaydığı görülüyor (spondilolistezis)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder