5 Mayıs 2014 Pazartesi

Ultrason ile Sjögren Sendromu Sınıflaması

Romatolojideki pek çok hastalık için, diğer hastalıklardan ayırt edilmesini sağlayacak spesifik klinik, laboratuar, histolojik ya da radyolojik özellik bulunmamaktadır. Bu nedenle pek çok özelliği barındıran hastalık kriterleri (disease criteria) kullanılmaktadır. Başlangıçta, tarihsel olarak, tüm hastalık kriterleri tanısal (diagnostic) kabul edilmiştir. Daha sonra ise bazı hastalık kriterlerinin bireye doğru tanı koymada yeterli olmadığı görülmüştür. Bu da onları sadece bilimsel çalışmalar için hasta seçiminde kullanılan sınıflama kriterlerine (classification criteria) dönüştürmüştür. Aslında bir kriter setinin tanısal mı sınıflama kriteri mi olduğu onun sensitivite ve spesitivitesi ile alakalıdır. Yeterince sensitif ve spesifik bir sınıflama kriteri aynı zamanda tanı kriteri olarak kullanılabilir. Sonuçta tanı koyma işlemi bir nevi birey düzeyinde yapılan bir sınıflamadır.

Bu kısa girişin ardından güncel bir gelişmeye bakalım. Tükürük bezi ultrasonu, Sjögren sendromlu (SS) hastaların sınıflandırılmasında 2012 American Collage of Rheumatology kriterlerine ek olarak önerilmiş ve yakın zamanda bu hastaların değerlendirmesinde yeni bir tetkik olarak klinik kullanımı beklenmekte. Yapılan çalışmaya göre tükürük bezi ultrasonografisi (SGUS) primer Sjögren sendromunu tanısında oldukça değerli. Non invaziv ve koly bir uygulama olması, tükürük bezi biyopsisine göre en önemli üstünlüğü. SGUS, SS için %60 sensitif ve %87,5 spesifik bulunmuş. SGUS skorunun ACR kriterlerine eklenmesi ile sensitivite %64,4'den %84,4'e yükselirken spesifitede %91,1'den %89,3'e küçük bir azalma olmuş. Yakında SGUS'u da içermesi beklenen kriterleri hatırlayacak olursak;
2012 ACR Sjögren sınıflandırma kriterleri
Sjögren sendromunu düşündüren belirti ve bulguları olan hastalarda aşağıda belirtilen 3 özellikten 2'si olmalı:
1- Pozitif serum anti-SSA/Ro ve/veya anti-SSB/La veya (pozitif RF ve ANA titresi ≥1:320
2- Dudak tükürük bezi biyopsisinde fokus skorunun ≥ 1 fokus/4mm2 olduğu fokal lemfositik sialadenit
3- Oküler boyanma skorunun ≥ 3 olduğu keratokonjonktivitis sikka (hastanın glokom için göz damlası kullanmıyor ve son beş yılda kornea ya da kozmetik göz kapağı ameliyatı geçirmemiş olması gerekir)
Aşağıdaki tanılardan birinin olması hastanın Sjögren sendromu ile ilgili çalışmalara alınmasına engel kabul edilir:
Baş ve boyuna radyoterapi almış olmak, hepatit C enfeksiyonu, edinilmiş immün yetmezlik sendromu, sarkoidoz, amiloidoz, graft versus host hastalığı, IgG4-ilişkili hastalık.
patotis bezinin ultrason görüntüsü. küçük, multiple, hipoekoik nodüller bezde yaygın olarak görülmekte. muhtemel sjögren tanılı bir hasta.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder