1 Mart 2016 Salı

Septik Artrit Tedavisi

Bir hastada septik artritten şüphelenildiğinde (tanısal yaklaşım için bkz), kültür sonuçları beklenmeden enfekte eklemin drenajı ve parenteral antibiyotik başlanması gerekmektedir. Tedavi kararı sinoviyal sıvının mikroskopik ve rutin incelemeleriyle yönlendirilebilir. Ancak Gram boyamada bakteri görülmemesi septik artriti dışlamaz. Antibiyotik seçimi çoğunlukla ampiriktir ve olası etken mikroorganizma, komorbiditeler ve lokal duruma göre belirlenir. Kültür sonuçları çıktığında, antibiyotikler sensitivite sonuçlarına göre değiştirilebilir. İntravenöz tedavi süresi 1-14 gün olabilir, sonrasında sıklıkla oral antibiyoterapi ile devam edilir. Tedavinin toplam süresi genelde 6 haftadır. Bu süre etken mikroorganizma, eşlik eden tanılar ve tedaviler, tedaviye başlandığında alınan yanıta bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Eklem fonksiyonunu korumak ve eklem hasarını sınırlamak için inflamatuar debrisin drenajı zorunludur. Bu, günlük iğne aspirasyonları ile yapılabileceği gibi artroskopik debridman ve lavaj, açık lavaj veya sinoviektomi ile artrotomi yöntemleri de kullanılabilir. Bu tekniklerin birbirine üstünlüğünü gösteren çalışma yoktur. Klinik pratikte eğer eklem, iğne artrosentez ile kolay ulaşılabiliyorsa bu yöntem tercih edilebilir. Komplike bir vakada veya ekleme ulaşmak zorsa (kalça ve omuz eklemleri gibi) artroskopik veya açık lavaj daha iyi sonuç verebilir. Bunların yanında hastanın şikayetlerine göre NSAİİ ve analjezikler reçete edilebilir. Enfeksiyon kontrol altına alınana dek etkilenen ekleme yük verilmemesi önerilir. Kas atrofisini ve kontraktürleri önlemek için fizyoterapi erken başlanmalıdır. Önce eklemin manuel mobilizasyonu ve izometrik egzersizler, inflamasyon kontrol altına alındığında ise kısmi yüklenme ve aktif mobilizasyon önerilir.
Risk faktörlerine göre olası etken mikroorganizmalar
Romatoid artrit: Stafilokokkus aureus
Osteoartrit: Stafilokokkus aureus
Alkolizm: Klebsiella pnömonia
Malignansi: Gram negatif bakteriler
İmmünsupresif ilaç kullanımı: Gram negatif bakteriler
İntravenöz ilaç kullanımı: Psödomonas aeruginosa, stafilokokkus aureus
Sistemik lupus eritematozus: Salmonella, neisseria meningitidis, streptokokkus pnömonia
Kompleman yetmezliği: Kapsüllü mikroorganizmalar
HIV: HIV-negatif hastalardan farklı değil
Septik artritte antibiyotik tedavisi
(İlaçların bazı piyasa isimleri örnek olarak verilmiştir)
Atipik organizma için risk faktörü olmayan hastalar:
Stafilokokkal penisillin (ör: kloksasillin ya da flukloksasillin) 2g, günde dört kez i.v.
- Flix 1g 1amp i.v.
Fusidik asit 500 mg günde üç kez p.o. veya gentamisin i.v. eklenebilir.
- Fucidin 500mg 15 tb
- Gentamin 40mg 1 amp i.v.
Penisillin alerjisi varsa, klindamisin 450-600 mg günde dört kez veya 2. ya da 3. kuşak sefalosporin
- Klindan 600mg 1 amp
Gram negatif sepsis için yüksek risk varsa:
2. ya da 3. kuşak sefalosporin (ör: sefuroksim 1,5g günde üç kez)
- Aksef i.m / i.v. 1500mg 1 flk
MRSA (metisilin dirençli stafilokokküs aureus) riski varsa:
Vankomisin 1g günde iki kez i.v. ve 2. ya da 3. kuşak sefalosporin
- Vankomisin HCL 1g i.v.
Gonokok veya meningokok şüphesi varsa:
Seftriakson 1g günde bir kez (i.m. veya i.v.) ya da benzer ilaçlar (yerel direnç ve politikaya göre)
- Desefin i.v. / i.m. 1g 1flk
I.V. ilaç kullanıcıları:
Yerel enfeksiyon uzmanına danışın
Yoğun bakım hastaları, başka organlarında kolonizasyon olduğu bilinen hastalar:
Yerel enfeksiyon uzmanına danışın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder