24 Haziran 2018 Pazar

Hemorajik İnmeler

Tüm inmelerin %13’ü hipertansiyon, anevrizma rüptürü, arteriyovenöz malformasyon (AVM), kan diskrazileri / kanama bozuklukları, antikoagülanlar, tümöre kanama veya anjiyopatilere ikincil gelişebilir.
Hipertansif İntraserebral Hemoraji
 • Kronik HT’yle ilişkilidir (⅓’den fazlası normotansiflerde olur).
 • Mncesinde Charcot ve Bouchard’ın “yalancı” anevrizma (mikroanevrizma) oluşumları görülebilir = HT’ye bağlı arteriyel duvar dilatasyonları.
 • Sıklıkla ventriküler subaraknoid boşluğa yayılır.
 • Semptomlar:
  • Ani başlayan baş ağrısı ve/veya bilinç kaybı
  • Başlangıçta %22-44 oranında kusma
  • Olguların %10’unda nöbetler (ilk birkaç gün)
  • Ense sertliği sıktır
 • Yerleşim: putamen, talamus, pons, serebellum ve serebrum.
  • Putamen: En sık. Hemipleji komşu internal kapsülün kompresyonuna ikincil. Kusma yaklaşık %50. Baş ağrısı sıktır ama bazen olmayabilir.
   • Büyük hemoraji: Stupor / koma + hemipleji, saatler içinde bozulma.
   • Küçük hemorajilerle birlikte: Baş ağrısı, daha sonra afazi, hemipleji, gözler paretik ekstremitelerden uzağa kayar.
   • Bu semptomlar birkaç dakikadan bir buçuk saate gelişir, intraserebral kanamayı kuvvetli şekilde işaret eder.
  • Talamus: Komşu internal kapsülün kompresyonu ile hemipleji; kontralateral duyusal defisitler, dominant taraf lezyonları ile afazi, non-dominant taraf tutulumu ile kontralateral ihmal. Hemorajinin subtalamusa yayılması ile oküler bozukluklar.
  • Pons: Birkaç dakikada derin koma; total paralizi, ışığa reaksiyon gösteren küçük pupiller (1 mm), deserebre rijiditesi > birkaç saat içinde ölüm olur. Eğer hemoraji küçükse (<1cm) hasta kurtulabilir.
  • Serebellum: Birkaç saatte gelişir. Koma / bilinç kaybı, anormal kusma, oksipital baş ağrısı, vertigo; oturma, ayakta durma ve yürüme yeteneğinde kayıp, gözler karşı tarafa kayar (ipsilateral C6 felci), dizartri, disfaji.
  • Lobar (serebral) hemoraji: Baş ağrısı ve kusma. 26 hastanın olduğu bir çalışmada:
   • 11 oksipital: İpsilateral gözde yoğun homonim hemianopsi ve ağrı
   • 7 sol temporal: kısmi hemianopsi / akıcı afazi / kulakta ağrı
   • 4 frontal: kontralateral hemipleji (esas olarak kolda) ve frontal baş ağrısı
   • 3 parietal: hemisensöriyel bozukluk (kontralateral) / anterior temporal baş ağrısı
   • 1 sağ temporal (Ropper ve Davis, 1980)
Subaraknoid Kanama (SAK)
 • Tipik olarak sakküler arteriyel anevrizma rüptürüne bağlı.
  • Sakküler anevrizmalar = berry anevrizmaları
 • Arteriyel dilatasyonlar beyin tabanında büyük arterlerin bifurkasyonlarında bulunur (Willis poligonu veya major dallar).
  • Sakküler anevrizmaların %90-95’i Willis poligonunun ön kısmında oluşur.
  • Konjenital media ve elastika katmanlarındaki defektlerin hemodinamik kuvvetler karşısında zayıflık oluşturmasına bağlı, bifurkasyonlarda internal elastik membranın fokal yıkımı sonucu geliştiği kabul edilir.
 • Hastaların %20’sinde birden çoktur (unilateral veya bilateral).
 • Diğer tip anevrizmalar: Arteriosklerotik, mikotik, disseke anevrizmalar, travmatik, neoplastik.
 • 10mm veya daha büyükse rüptüre olma ihtimali daha fazladır (küçük anevrizmalarda da rüptür olabilir).
 • Rüptür, uykuya nazaran hastanın aktif olduğu zamanlarda (ör: zorlayıcı aktiviteler, koitus) daha sık görülür.
 • Rüptürün pik yaptığı yaşlar: beş ve altıncı dekat.
Non-travmatik subaraknoid kanama hastaları için Hunt ve Hess ölçeği
Sakküler anevrizmaların en sık görüldüğü yerler
Sakküler anevrizmaların klinik görünümü
 • Sakküler anevrizmalar rüptür öncesi genelde asemptomatiktir. Rutin otopsilerde intrakraniyel anevrizmalar %3-5 oranında bulunur.
 • Komşu yapıların kompresyonu; ör: posterior komunikan-internal karotid bileşke anevrizması veya posterior komunikan-posterior serebral arter anevrizmasında okülomotor sinir (CN3) kompresyonu.
 • CN3 tutulumu bulguları:
  • Dengelenmemiş lateral rektus kas hareketi nedeniyle ipsilateral gözün lateral tarafa deviasyonu (lateral veya ıraksak şaşılık)
  • Pitozis
  • CN3 parasempatik liflerin zedelenmesine bağlı midriyazis (dilate pupil) ve akomodasyon paralizisi
 • Anevrizma rüptürü, intraserebral hematomla veya bu olmaksızın SAK’a neden olur.
  • “Nöbetçi (sentinel)” baş ağrısı: Ani, yoğun, inatçı; hastaların yaklaşık %50’sinde SAK’tan günler veya haftalar önce oluşur.
  • SAK ile beraber kan irritasyonu sonucu “hayatımdaki en şiddetli baş ağrısı” olarak ifade edilen şiddetli baş ağrısı görülür.
  • Başlangıçta ani, geçici bilinç kaybı %20-45 oranında görülür.
  • Fokal nörolojik defisitler arasında CN3 veya CN6 bulunur (anevrizmanın direkt basıncı vs intraserebral hematom birikimi vs arteriyel spazmın erken gelişimi), hemiparezi, afazi (dominant hemisfer), hafıza kaybı.
  • Nöbetler: Başlangıçta %4, toplamda %25.
  • Mortalite: İlk 24 saatte %25.
  • 1 ay içinde tekrar kanama riski %30, ilk onyılda her yıl %2,2.
  • İlk olaydan sonraki haftalarda tekrar kanamada mortalite %50-60.
  • Vazospazm: Olguların yaklaşık %25’inde görülen sık bir komplikasyon. Subaraknoid boşluktaki kan yıkım ürünleri (vazoaktif aminler) neden olur, aterlerin adventisyasına etki eder. Rüptürden 3-12 gün sonra (yaklaşık 7 gün sonra) görülür.
  • İlaçlar: Nimodipine (kalsiyum kanal blokörü) SAK sonrası serebral kan damarı spazmını tedavide yararlıdır.
Vasküler Malformasyonlar / AVM’ler
 • Beyindeki vasküler malformasyonlar, arter ve ven sistemleri arasında anormal bağlantı kuran genişlemiş damar yumağı kütlesidir; arteriyovenöz malformasyon (AVM) olarak bilinir.
 • Bu konjenital lezyonlar fötal hayatın erken döneminde oluşur.
 • AVM’ler normal beyin dokusuna invaze olmak yerine yerini değiştirirler.
 • AVM’ler genelde düşük basınç sistemleridir. Şant büyüdükçe iç basınç azalır. Böylece bu geniş, dilate damarlarda hemoraji oluşması için distalde bir oklüzyona bağlı luminal basınç artışı gerekir.
 • Hemoraji küçük malformasyonlarda daha sık olmaktadır. Bu lezyonlarda basıncın daha yüksek olması ile ilişkili olabilir.
 • Hastaların AVM’ye bağlı hayat boyu hemoraji riski %40-50’dir.
 • AVM’lerin doğal seyri: Kanama oranı yılda %2-4.
 • Tekrar kanama oranı: Hemoraji sonrası ilk yıl %6.
 • Yıllık mortalite oranı: %1
 • Hastaların yaklaşık %10’unda ilk hemoraji fataldir.
 • Kanama genelde 20-40 yaşları arasında olur.
 • AVM rüptürünün kliniği:
  • Hemoraji: Olguların %50’sinde ilk klinik semptomdur.
  • Parankimal (%41), subaraknoid (%23) veya intraventriküler (%17) hemoraji olabilir.
  • Nöbetler: Olguların %30’unda.
  • Baş ağrıları: Olguların %20’sinde, %10’u migren benzeri baş ağrısı.
  • Nörolojik defisit (etkilenen bölgeye göre semptomlar değişir).
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder