24 Haziran 2018 Pazar

İnmede Tanısal Çalışmalar

İnmede tanısal çalışmalar
Beyin Bilgisayarlı Tomografisi
 • Özellikle trombolizis düşünüldüğünde kan varlığını (serebral hemoraji veya hemorajik enfarkt) değerlendirmek için ana araçtır.
 • Eğer intrakraniyel kanamadan (İKK) şüpheleniliyorsa, kontrastsız beyin BT tercih edilecek görüntüleme yöntemidir.
  • Böylece BT’de ikisi de beyaz gözüken kan ve kontrastın karışması önlenir.
İskemik enfarkt:
 • İnme yeri ve büyüklüğünden bağımsız olarak, non-hemorajik beyin enfarktının ilk saatlerinde beyin BT çalışmaları genelde normaldir.
 • İnmeden genelde 24-48 saat sonra enfarkt alanı hipodens (siyah) görülür (bazen 3-6 saatte pozitif görüntü olabilir > büyük enfarktlarda silik değişiklikler erken görülebilir, örneğin gri-beyaz madde bileşkesinin belirsizleşmesi, sulkusların ortadan kalkması veya erken hipodansite).
 • Hipodansite başta hafiftir ve sınırları belirgin değildir; ödem ve iyi sınırlı hipodens alan 3-4. günlerde daha iyi görülür.
 • Kontrastlı beyin BT: IV kontrast 1 ve 2. günlerde beyinde tutulmaz. Kan-beyin bariyerinin bozulması ile beraber 1-2. haftalarda daha aşikar hale gelir. 2-3 ay sonra değişiklikler kaybolur.
 • Bazı çalışmalar erken IV kontrast alan hastalarda daha kötü prognoz bildirmiştir.
 • Enfarkt alanında hemoraji oluşabilir; bu durumda enfarktın hipodens ödemi içinde hiperdens kitle olarak görünür.
Hemorajik enfarkt / İKK:
 • Yüksek dansiteli (beyaz) lezyonlar olguların yaklaşık %100’ünde hemen görülür. 1 cm ve daha büyük çaplı hemorajilerde tamamen güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Ventriküler sistemde pıhtı rüptürünün gösterilmesi (bir seride %32) eskiden düşünüldüğü kadar kötüye işaret etmez.
Subaraknoid hemoraji (SAK):
 • 4-5 gün içinde yapıldığında BT pozitifliği %90 (sadece 8-10 gün için gösterilebilir). SAK sadece kanın BOS’tan daha yoğun (beyaz) olduğu akut fazda gösterilebilir.
 • BT’de hiperdens (veya izodens) alan olarak görülür -bazal siternada veya beyinsapı civarında dansite artışı araştırılır. Bazen hematom veya sisternalarda kanın düzensiz dağılımı ile anevrizma lokalize edilebilir.
 • SAK tanısı konulduğunda, anevrizmanın anatomik detaylarını ve başka anevrizma olup olmadığını görmek için genelde anjiyografi yapılır.
Beyin MRG
 • Akut iskemik enfarktları (küçük lakünler dahil) ve posterior kraniyal fossa enfarktlarını (kemik artefaktları görüntüyü bozmaz) tespit etmede BT’den daha sensitiftir.
  • İskemiye bağlı ödem MRG’de BT’den daha önce tespit edilir -enfarktın başlangıcından birkaç saat içinde.
  • Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) akut enfarktta en sensitif ve spesifik teknik olarak öne çıkmıştır; BT ve diğer MRG sekanslarından çok daha iyidir.
Serebral enfarkt:
 • DWI semptom başlangıcından dakikalar içinde enfarkt bölgelerini tespit etmede yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir.
 • T2 ağırlıklı görüntülerde erken, artmış (beyaz) sinyal intensitesi, 24 saatten 7 güne kadar daha belirgindir. T1 ağırlıklı görüntüler hafif sinyal azalması gösterebilir.
 • Kronik (21 gün ve sonrası) -T1 ve T2 ağırlıklı sinyallerde azalma.
İntraserebral hemoraji:
 • Akut hemoraji: T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde azalmış (siyah) sinyal veya izointens.
 • Hemorajiyi çevreleyen ödem T1 ağırlıklı görüntüde azalmış intensitede, T2 görüntüde artmış (beyaz) intensitede görülür.
 • Hemoraji eskidikçe T1 ve T2 görüntülerde sinyal artışı şeklinde görülür.
Subaraknoid veya intraventriküler hemoraji:
 • T1 ve T2 görüntülerde akut olarak düşük sinyal.
Lakünler:
 • BT çalışmaları en fazla supratentoriyel lakünar enfarktları gösterirken MRG hem supratentoriyel hem de infratentoriyel enfarktları, lakünler 0,5 cm veya daha büyük olduğunda başarıyla gösterir.
Karotid Ultrasonografi
 • Gerçek zamanlı B-mod görüntüleme; direkt Doppler inceleme. Karotid stenozu için tarama testi; ülseratif plakların tanımlanması daha belirsizdir. Stenozun progresyonunu takip için kullanımı yararlıdır.
Transkraniyel Doppler Ultrasonografi
 • Düşük frekanslı Doppler ses dalgaları; temporal kemik, orbita, foramen magnumdan geçerek bazal kraniyel damarları göstermede kullanılır.
 • Willis poligonundaki tüm damarların kan akım hızı ve yönü belirlenebilir.
 • Vazospazm ve kollateral yolları gösterebilir.
Anjiyografi
 • Konvansiyel anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MRA), intra-arteriyel dijital substraksiyon anjiyografisi (DSA) gibi çeşitleri vardır. Bu çalışmalar ekstrakraniyel ve intrakraniyel dolaşımı değerlendirir.
 • Anevrizma, vasküler malformasyon, arteriyel diseksiyon, incelmiş veya oklüde damarlar ve anjitisi tanımada değerli araçlardır.
 • Komplikasyonlar %2-12 oranında görülür.
  • Aortik veya karotid arter diseksiyonu, embolik inme, vasküler spazm, vasküler oklüzyon olabilir.
 • İşlemle ilişkili morbidite: %2,5.
 • Karotid ve vertebral arter anjiyografi, anevrizmayı göstermedeki tek kesin araçtır.
  • “Klinik” SAK’ı olan hastaların %85’inde pozitiftir.
 • DSA çalışmaları daha güvenlidir, ayaktan yapılabilir.
MRA
 • Ekstrakraniyel karotid arter stenozunu güvenilir olarak tespit edebilir.
 • Büyük servikal ve bazal damarların açıklığını değrlendirmede yararlı olabilir.
 • Bazal damarlardaki çoğu anevrizmayı tespit eder; konvansiyonel anjiyografinin yerini alacak kadar sensitivitesi iyi değildir.
Transtorasik Ekokardiyografi (TTE) / Transözefageal Ekokardiyografi (TEE)
 • TTE kalp kapakları ve ejeksiyon fraksiyonunun hızlıca değerlendirilmesini sağlar.
 • TEE aorta, pulmoner arter, kalp kapakları, atrium, atrial septum, sol atrial apendiks ve koroner arterleri değerlendirmede daha üstündür. TEE patent foramen ovaleyi tespit etmek için de kullanılır.
 • Kardiyak kateterizasyon ve/veya operasyon altın standart kabul edildiğinde, PFO’nun tespitinde kontrast TEE, kontrast TTE’den daha sensitif (%100 vs %63) ve doğru (%97 vs %78) bulunmuştur (Chen ve ark., 1992).
Lomber Ponksiyon (LP)
 • Beyin omurilik sıvısındaki kan tespit edilebilir.
 • SAK tanısı için BT’nin kullanılamadığı durumlarda ya da BT negatif olmasına rağmen klinik olarak yüksek SAK şüphesinde kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder