27 Haziran 2018 Çarşamba

Travmatik Beyin Hasarı - Bilinç Bozuklukları ve Postürler

Bilinç Kontrol Merkezi
Uyanıklık / Şuur / Bilinç

 • Uyanıklık asendan retiküler aktive edici sistem (RAS) ve serebral korteksin bir fonksiyonudur.
 • RAS hücre gövdeleri üst beyin sapındaki (esas olarak orta beyinde) santral retiküler çekirdekte bulunan, projeksiyonları talamik ve ekstratalamik yollarla serebral korteksin geniş alanlarına dağılan bir sistemdir.
 • RAS'ın ya da RAS'dan girdi alan kortikal nöronların yeterli kısmının metabolik veya yapısal bütünlüğünü bozan lezyonlar bilinç bozukluklarına yol açabilir.
Bilinç Bozuklukları
Koma
 • Elektroensefalografide (EEG) uyku uyanıklık döngülerinin görülmemesi ile kanıtlanan uyanıklık eksikliği.
 • Hastanın gözleri kapalı kalır.
 • Spontan amaçlı hareket olmaz ve ağrılı uyaranı lokalize edemez.
 • Dili anlama ve ifade etmeye yönelik belirti yoktur.
 • Beyinsapındaki RAS veya onun talamus veya hemisferlerdeki bağlantılarının hasarına bağlı gelişir.
 • 2-4 hafta sürebilir.
Vejetatif durum (VD)
 • EEG'de uyku-uyanıklık döngüsünün yeniden başlaması ile karakterizedir.
  • Kendinin veya çevrenin farkında değildir.
  • Amaçlı davranışa yönelik algılanabilir kanıt yoktur.
  • Sözel veya işitsel ürkme vardır fakat lokalizasyon ya da izleme olmaz.
  • Hasta gözlerini açar (spontan veya ağrılı uyaran ile)
 • Vejetatif durumun nöropatolojisi
  • Diffüz kortikal hasarla ilişkilidir.
  • VD'de bilateral talamik lezyonlar önde gelen bulgulardandır.
 • Persistan vejetatif durum tanımı, travmatik veya non-travmatik beyin hasarından sonra 1 aydan uzun süre devam eden VD'ler için kullanılmaktadır.
 • Kalıcı terimi non-travmatik beyin hasarından 3 ay, TBH'den sonra 12 aydan uzun süre devam eden VD için kullanılır (Howsepian, 1996).
Minimal bilinçli durum (MCS)
 • Hasta kendisi veya çevresinin farkına olduğuna dair minimal ancak kesin kanıt gösterir.
 • Hasta amaçlı davranış için tutarsız fakat yeniden oluşturulabilen (veya devamlı) kanıt gösterir:
  • Basit emirleri takip edebilme.
  • Nesne manipülasyonu
  • Anlaşılabilir sözlü ifadeler
  • Jestlerle veya sözel evet/hayır cevapları
 • Hasta ayrıca şunları yapabilir:
  • Görsel fiksasyon
  • Akıcı meşguliyet takibi
  • Spesifik uyarılarla uyumlu duygusal veya motor davranışlar (ör: hasta aile üyelerinin sesini duyunca ağlar veya ajite olur, bu davranış tekrarlanabilir; ancak aynı tepki hastane personelinin sesleriyle oluşmaz).
 • Bazen VD'den ayırt edilmesi zordur.
 • MCS'nin VD'den ayırt edilmesi için çeşitli değerlendirmeler gerekebilir.
 • MCS prognozu VD'den farklı olabilir.
 • MCS'den çıkma işaretleri şunlardır:
  • Tutarlı komut takibi
  • Fonksiyonel nesne kullanımı
  • İletişim sisteminin güvenilir kullanımı
 • MCS'nin prognozu VD'den daha iyidir.
Bilinç Bozukluklarının Tedavisi
 • Herhangi bir tedavinin (ör: koma stimülasyonu / duyusal stimülasyon programı) koma ya da VD'den çıkmayı tetiklediğini veya hızlandırdığını destekleyen bir kanıt yoktur.
 • Yine de düşük fonksiyonlu hastalarda organize tedavi yaklaşımı; stimülasyona cevapların ölçülebilir değerlendirilmesini, terapötik girişimlere cevaplardaki veya spontan meydana gelen iyileşmelerin erken tanınmasını mümkün kılar.
Yönetim / Tedavi programı
 • Nöromedikal stabilizasyon
 • Koruyucu terapötik girişimler uygulanabilir:
  • Bağırsak ve mesane fonksiyonunun yönetimi.
  • Beslenmenin devam ettirilmesi.
  • Cilt bütünlüğünün korunması.
  • Spastisitenin kontrolü.
  • Kontraktürlerin önlenmesi.
 • Farmakolojik girişimler:
  • Gereksiz ilaçların kesilmesi (ör: histamin-2 blokörleri, metoklopramid, analjezik ilaçlar, vb), bilişsel ve nörolojik iyileşmeye en az yan etkisi olan ilaçların seçilmesi.
  • Spesifik bilişsel ve fiziksel fonksiyonları potansiyel olarak arttırabilecek ajanların eklenmesi.
  • Koma veya VD'den çıkmakta olan hastalarda farmakoterapi ile iyileşme süreci teorik olarak hızlandırılabilir.
  • Bu amaçla sıklıkla kullanılan ajanlar:
   • Metilfenidat
   • Dekstroamfetamin
   • Dopamin agonistleri (levokarbidopa ve karbidopa)
   • Amantadin
   • Bromokriptin
   • Asetilkolinesteraz inhibitörleri
   • Antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar [TCA'lar] ve selektif serotonin gerialım inhibitörleri [SSRI'lar])
   • Not: Farmakolojik terapinin bilişsel fonksiyonları arttırmadaki etkinliği kanıtlanmamıştır.
 • Duyusal stimülasyon -çok az kanıta rağmen yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Duyusal stimülasyon tüm beş duyuyu içermeli, spesifik terapi seansları ve/veya çevresel durumlarda her seferinde birine yoğunlaşılmalıdır.
  • Aşırı stimülasyondan kaçınılmalıdır (ailenin eğitimi).
  • Aşırı stimülasyona bağlı hastada istenmeyen cevaplar görülebilir; konfüzyon veya ajitasyonda artış, performansı bozabilecek refleks cevaplar veya kaçınma reaksiyonları.
Kafa Travmasına İkincil Postürler
Deserebre postür
 • İlk olarak Sherrington tarafından kedi ve maymunlarda beyin sapı kesilerek gösterilmiş ve tanımlanmıştır.
 • Üst ve alt ekstremitelerde ekstansiyon vardır (ayırt edici özelliği: dirsekler ekstansiyonda).
 • Orta beyin lezyonları / kompresyonunda, serebellar ve posterior fossa lezyonlarında görülür.
 • Tam gelişmiş şeklinde opistotonus, çenede kilitlenme, ekstremitlerin ekstansiyonda, kolların iç rotasyonda ve ayak bileğinin plantar fleksiyonda tutuk olması görülür (Feldman, 1971).
Dekortike postür
 • Daha yüksek seviyede lezyonlara bağlı postür (deserebreye göre).
 • Serebral hemisfer / beyaz madde, internal kapsül ve talamik lezyonlarda görülür.
 • Üst ekstremiteler fleksiyonda (dirsekler bükülü) ve adduksiyonda, alt ekstremiteler ekstansiyonda.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder