11 Temmuz 2018 Çarşamba

Spinal Kord Yaralanmasında DVT / PE

Derin Ven Trombozu (DVT)
 • Yatkınlık oluşturan faktörler
  • Virchow triadı: Venöz staz, intimal hasar, hiperkoagülabilite
  • Alt ekstremite kırıkları
  • Obezite
  • Eski DVT öyküsü
  • Diyabet
  • Arteriyel vasküler hastalık
  • İleri yaş
  • İmmobilite
  • Malignansi
 • İnsidans
  • Profilaksi olmaksızın %47-100; uygun kemoprofilaksi ile yaklaşık %14. Oranlar çalışmalardaki olgu sayısı ve kullanılan tanısal yönteme göre değişmektedir.
  • Nörolojik komplet hastalarda daha yaygındır.
  • Tetraplejili hastalarda daha yaygındır.
 • Başlangıç
  • SCI sonrası ilk 2 haftada daha yaygındır.
  • Post-SCI 8-12. haftalardan sonra insidans düşer.
 • Tanı
  • Venogram altın standarttır.
  • Venöz dupleks ultrason alt ekstremite DVT'leri için tarama testi olarak kullanılabilir (proksimal pıhtılarda distallere göre daha iyidir).
  • İmpedans pletismografi -baldır üstü DVT'leri doğru değerlendirir.
   • Sensitivite %95, spesifite %98.
   • Uyluktaki oklüzyonları değerlendirmek için kullanılır, uyluk çevresine manşet yerleştirilip akım dinlenir.
 • Komplikasyonlar
  • Akut SCI'de PE başta gelen ölüm nedenidir.
  • Post-flebitik sendrom (DVT'nin geç komplikasyonu)
   • Distal venöz hipertansiyon: çıkış için rezidü obstrüksiyon, yetersiz kapakçık.
   • Ödem
   • Spastisite
   • Kronik ağrı
   • Ülserasyon
   • Otonomik disrefleksi
Pulmoner Emboli (PE)
 • Semptomlar
  • Plöritik göğüs ağrısı
  • Dispne
  • Taşikardi
  • Ateş
  • Hemoptizi
  • Hipoksemi
 • Fizik muayene
  • S2 sesinde artış: Ağır pulmoner hipertansiyon (HTN) > kor pulmonale > sağ kalp yetmezliği.
  • Akciğer bazallerinde perküsyonda donukluk.
 • İnsidans
  • Akut / subakut SCI hastalarında %7.
  • Çoğu olguda alt ekstremitelerin derin venlerinde tromboz gelişir.
  • PE yaralanma seviyesinden etkilenmez.
 • Tanı (PE)
  • EKG: Sağ aks deviasyonu; masif PE'de sağ dal bloğu.
  • Arteriyel kan gazları: PO2 belirgin düşer.
  • D-dimer: sensitivitesi fazla fakat spesifitesi düşük.
  • Akciğer grafisi:
   • Kama şekilli opasite
   • Sıvı
   • Vaskülarite
  • Akciğer perfüzyon sintigrafisi: V/Q uyumsuzluğu
  • Spiral BT taraması
  • Altın standart: pulmoner arteriyogram
  • MRG
 • Tedavi (PE)
  • O2 desteği: ağır vakalarda entübasyon gerekebilir.
  • Antikoagülasyon (heparin, düşük moleküler ağırlıklı heparin [LMWH]).
  • Şok tedavisi için vazopressör.
 • Cerrahi tedavi
  • Embolektomi
Tromboembolik Bozuklukların Profilaksisi
 • Mekanik profilaksi
  • Eksternal pnömotik kompresyon cihazları (etkili)
   • Alt ekstremite venöz dönüşünü arttırır, stazı azaltır ve fibrinolizisi stimüle eder.
   • Eğer yerleştirilmesi 72 saatten gecikirse kompresyon cihazlarını kullanmadan önce DVT'yi dışlayın (venöz dupleks ultrason).
   • Arteriyel yetmezliği olan hastalarda kontraendike.
  • Elektrik stimülasyonu: Etkili fakat pek kullanılmaz.
 • Kemoprofilaksi
  • Antikoagülanlar genelde ilk 72 saat verilmez. Bu dönemde insidans azdır ve muhtemelen komplikasyonları arttırır. Mekanik cihazlar kullanılabilir.
  • Cerrahi sabahı doz atlanır ve ertesi gün tekrar başlanır.
  • LMWH en etkili yöntem kabul edilir (hasta spinal cerrahi geçirmişse ne zaman başlanabileceği hakkında cerrahtan görüş alın).
 • Mekanik profilaksi endikasyonları (inferior vena kava filtresi)
  • PE profilaksisi için endikedir. DVT oluşumunu önlemez.
  • Antikoagülan profilaksisinin başarısız olması.
  • Kemoprofilaksinin kontraendike olması.
  • Kardiyopulmoner rezervi kötü olan yüksek seviye komplet tetrapleji.
  • IVC filtresi profilaksinin yerine geçemez.
 • DVT profilaksisinin süresi
  • Inkomplet ve ambule SCI:
   • Taburculuğa kadar devam edilebilir (ancak yaralanmadan sonra erken dönemde veya başka medikal komorbiditeler varsa devam edilebilir).
  • Komplet SCI
   • Komplike olmayan komplet motor yaralanmada, yaralanma sonrası en az 8 hafta devam edilir.
   • Komplet motor yaralanması ve diğer risk faktörleri (ör: alt ekstremite kırığı, tromboz, kanser, kalp yetmezliği öyküsü, obezite veya yaş > 70) varsa yaralanma sonrası 12 hafta ya da rehabilitasyondan taburcu olana dek (12 haftadan uzun sürerse) devam edin.
   • Not: Bu öneriler IVC filtresi olan kişilere de uygulanır, çünkü bu hastalar DVT için yüksek risklidir.
 • DVT yönetimi
  • Terapötik antikoagülasyon başlangıçta IV heparin veya LMWH iledir, daha sonra oral antikoagülan başlanır.
  • Proksimal DVT belgelenmişse tedavi 6 ay devam eder.
  • Eğer antikoagülan tedaviye kontraendikasyon ya da ciddi hemoraji riski varsa PE'yi önlemek için IVC filtresi kullanılır.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder