Sözlük

Kısaltmaların anlamları için buraya tıklayınız.

A
a-
abdomen
abduksiyon
abondan
abortus
abrazyon
abse
absorpsiyon
acil
açık redüksiyon internal fiksasyon (ARİF)
Adam testi
adaptasyon
adduksiyon
adduktor tendiniti
adezyon
adezif kapsülit
adinamik
adjuvan
adölesan
Adson testi
aerobik
afazi
afferent
afoni
agenezi
agonist
ağrı
ailesel
ajan
akkiz
akondroplazi
akromegali
aks
aksesuar
aksiyel
aktif gevşeme tekniği
aktif solunum döngüsü tekniği
akuaterapi
akupunktur
akut
alar ligament testi
alçı
aldım-verdim yürüyüşü (= tandem)
algoloji
Allen testi (bkz: el ve el bileği muayenesi)
Allinghams testi
allogreft
ambulasyon
amnezi
amorf
ampirik
amputasyon
anaerobik
analjezi
anamnez
anastomoz
anatomik düzlemler
anatomik pozisyon
anerji
anestezi
ankiloz
anksiyete
anoreksi
anosmi
antagonist
ante-
anterior
anterograd
anteversiyon
anti-
antiagregan
antiinflamatuar
antijen
antikoagülasyon
antispazmodik
antiviral
anüler
anüri
apendiküler
apeks
apofiz
apopleksi
aproksimasyon
araknoidit
arter
artikülasyon
artralji
artrit
artrodez
artropati
artroplasti
artrosentez
artrotomi
asemptomatik
asendan
asetabulum
aspirasyon
aşırı kullanım
aşil tendonu
atel
atipik
atrofi
avülsiyon
ayak
ayak bileği
ayna terapisi
B
Baastrup sendromu
bacak (= kruris)
Baker kisti
balans
baldır
balistik
ballismus
ballotman
balneoterapi
bandaj
Bankart lezyonu
bar
baston (bkz: yürümeye yardımcı aletler)
batın
bazal
Beighton skoru (bkz: hipermobilite sendromu)
Benedict eli
benign
Bennett kırığı
beyin sapı
bifurkasyon
biofeedback
bisikletçi palsisi
biyoaktif
biyomekanik
biyopsi
biyopsikososyal
Blackberry başparmağı
Blackburn ve Peel oranı
Blount hastalığı (= tibia vara) (bkz: pediyatrik diz)
Bobath yaklaşımı
Bohler açısı
boyunluk (bkz: servikal ve servikotorasik ortezler)
Brudzinski belirtisi
breys (bkz: ortotik)
bunion
Bunnell-Littler testi
bursa
C
cast (= alçı)
cerrahi
clubfoot
collar (= boyunluk) (bkz: servikal ve servikotorasik ortezler)
cost-effective
Crank testi
Crohn hastalığı
Ç
çıplak ayakla koşmak
çift-kör
Çöliyak hastalığı
çömelme-kalkma
D
dansite
defekt
deformasyon
deformite
degradasyon
dejenerasyon
dejeneratif
dekat
dekompresyon
dekonjestan
dekübit
denervasyon
deplase
depresyon
dermatom
desendan
desensitizasyon
destek tedavisi
destrüksiyon
deviasyon
dezartikülasyon
diafiz
diafragma
diagnostik
Dial testi
diastazis rekti
diferansiyasyon
digiti
dilatasyon
disabilite
disfoni
disfonksiyon
diskektomi
dislokasyon
distal
distraksiyon
distrofi
dominant
donör
dorsifleksiyon
dorsum
double-blind (= çift kör)
dren
E
edinilmiş
efektif
efferent
efüzyon
egzersiz
ekimoz
ekin
eklem
eklem hareket açıklığı (EHA)
eksantrik
eksitabilite
eksizyon
eksplorasyon
ekstansiyon
eksternal
ekstremite
ekstrinsik
eksuda
ektopik
ekzostoz
el
el bileği
elektif
elektroterapi
elevasyon
elongasyon
endikasyon
endojen
endurasyon
entezis
epidemiyoloji
epifiz
epikriz
epitel
erozyon
esansiyel
etiyoloji
eversiyon
F
fabella sendromu
FAIR testi
falanks
familyal (= ailesel)
fantom
faset eklem
fasikül
fasiyal
fasiyal palsi
fasya
faz
femoris
femur
fibrozit
fibröz
fibula
fiksasyon
fissür
fitness
fleksiyon
flep
fokal
fokomeli
fragman
frailty sendromu (= kırılgan yaşlı sendromu)
fraktür
friksiyon
fonoforez
Freiberg testi
Fulcrum testi
fulminant
fuziform
füzyon
G
gamekeeper's thumb (= kayakçı başparmağı)
gangliyon
generalize
genetik
genu
geriatri
girişimsel
glenoid
gold-standart
greft
guideline
güdük
H
habitüel
halluks
hemartroz
hematojen
hematom
hemipleji
hemodinami
hemoraji
herediter
herni
herniasyon
heterojen
hidroterapi
Hill-Sachs lezyonu
hiper-
hipermobilite
hiperplazi
hipertrofi
hipo-
hipoplazi
hiyalen
homeostaz
homojen
horizontal
host
I

İ
idiyopatik
imbalans
immatür
immobilizasyon
impingement
implant
indentasyon
infant
inflamatuar
inhibisyon
inervasyon
inerve
input
insizyon
inspeksiyon
instabilite
intensite
interferans
internal
internal rotasyon
interval
intrinsik
inoperabıl (in-op)
insidans
instabil
invazif
invazyon
inversiyon
ipsilateral
irregüler
irreversibıl
irritasyon
iskemi
iyatrojenik
iyontoforez
izokinetik
izometrik
izotonik
J
jenerasyon
jüvenil
K
kalitatif
kalkaneus
kallus
kalsifik tendinit
kanadyen
kanat skapula
kantitatif
kapsül
kardiyak
kardiyopulmoner
kardiyovasküler
karpal instabilite
kartilaj
kaudal
kas
kas gücü
kas iğciği
kaşeksi
kavus
kayakçı başparmağı (= gamekeeper's thumb)
Kenny Howard splinti
kırılgan yaşlı sendromu
Kienbock hastalığı
kifoplasti
kifoz
kinestezi
kinezyofobi
kinezyoloji
kinezyoteyp
kist
kladikasyo
klasifikasyon
ko-
Kohler hastalığı
koksa
koksiks
kol
koleksiyon
kolaps
koltuk değneği
komorbidite
kompansasyon
kompartman sendromu
kompleks
komplet
komplikasyon
kompliyans
kompresyon
kondil
konjesyon
konjenital
konküzyon
konnektif doku
konsantrik
konsensus
konsepsiyon
konservatif
konstitüsyonel
konsültasyon
kontraendikasyon
kontraksiyon
kontraktür
kontralateral
kontüzyon
konvansiyonel
konveksiyon
kooperasyon
kor
koronal
korpus
korse
korteks
kosta
kostovertebral açı
köprüleme
kraniyal
krepitasyon
kriyoterapi
kronik
kronik ağrı
kronik yorgunluk sendromu
kruris
kubital tünel
kuru iğneleme
kür
küratif
L
labil
labrum
lag vidası
laksite
lamellar kemik
lamina
laminektomi
laparaskopik
latent
lateral
lateral dekübit
lavaj
ligament
lineer
liner
Lisfranc kırığı
lizis
lokal
lokomotor
lomber
longitudinal ark
lordoz
lubrikant
luksasyon
lumbalizasyon
lumbalji
M
malformasyon
malign
malleol
malunion
mandibula
manifestasyon (= tezahür)
manipülasyon
masaj
matür
medial
membran
menisküs
metafiz
metakarpal
metastaz
metatarsalji
mid-
mikrotravma
minimal invazif
miyelomalazi
miyelopati
miyorelaksan
miyotom
mobil
mobilizasyon
Moebius sendromu
monitörizasyon
Monteggia kırığı
Morton ayağı
motor
multifaktöriyel
muskulus
mutizm
N
naviküler
nekroz
neoadjuvan
neoplazm
nervus
non-
nonunion
noninvazif
nonspesifik
nosiseptif
nöralji
nöral terapi
nörit
nöropati
nötral
nöroplastisite
nükleus
nüks
O
oblik
obstrüksiyon
ofset
oklüzyon
oksiput
olekranon
operabıl
operasyon
opiat
opozisyon
optimum
origo
ortez
ortotik
oryantasyon
oskültasyon
osteofit
osteolizis
osteoma
osteonekroz
osteopeni
osteoporoz
osteosarkom
osteotomi
outlet
output
overgrowth
overuse (= aşırı kullanım)
Ö
ödem
önkol
P
palmar
palpasyon
palsi
palyatif
Panner hastalığı
pannus
para-
paralimpik
paralizi
paraneoplastik
parapleji
parestezi
parsiyel
patella
patern
patogenez
patoloji
patolojik kırık
pelvik taban
pelvis
perifer
periferal sensitizasyon
perkütan
perpendiküler
pes
pilates
pin
piriformis sendromu
plantar
plantar fleksiyon
planus
plasebo
pleksopati
plika
portabıl
post-
posterior
postür
Pott hastalığı
Pott kırığı
pre-
predispozisyon
presyon
prevalans
preventif
prezentasyon
primer
primitif
pro-
profilaktik
progenitör
proksimal
proloterapi
pron
pronasyon
propriyosepsiyon
proses
prospektif
protez
protraksiyon
protrüzyon
provakasyon
psödoartroz
psödofraktür
puberte
pulley
pulmoner
pürülan
püy
Q
q açısı (bkz: diz anatomisi)
R
radial
radikülopati
radius
randomize
redüksiyon
reanimasyon
refleks
refleksoloji
regresyon
rehabilitasyon
rejenerasyon
rekonstrüksiyon
rekurvatum
rekürrens
relaps
remisyon
reseptör
resiprokal
retraksiyon
retrograd
revaskülarizasyon
reversibilite
rezeksiyon
rezidüel
rijidite
rijit
rod
rotator manşet (= rotator cuff)
rotasyon
rüptür
S
sagital
segment
sakralizasyon
sakroiliak
sakrum
santral sensitizasyon
sarkopeni
sekonder
semptom
semptomatik
senkop
sentetik
servikal
servikal distraksiyon testi
servikal kompresyon testi
shear
sindesmozis
Sinding-Larsen-Johanssen sendromu
sinoviyum
sintigrafi
sinüs
sinüs tarsi sendromu
siringomiyeli
sirkumdüksiyon
sistemik
sitasyon
skar
skleroz
skolyoz
skor
snapping skapula
spanç
spastisite
spina
spinal kord
spinöz proses
splint
spondiloz
sprain
stabilizasyon
stage
stenoz
sternum
strain
stres kırığı
sub-
subakut
subkutan
subluksasyon
supin
supinasyon
süpüratif
Ş
şaft
şift
T
tarsal koalisyon
tandem
tanjansiyel
tendinit
tendinoz
tendon
tenodez
tenoliz
tensil
terabant
terapötik
tetik nokta
tetik parmak
tetrapleji
tibia
tibia vara (= Blount hastalığı) (bkz: pediyatrik diz)
tilt
torakal
toraks
torasik
torsiyon
tortikollis (bkz: pediyatrik boyun)
treadmill
trakeostomi
traksiyon
transfer
transvers
trase
travma
troklea
tuberosita
turnover
U
ulna
uptake
uyluk
Ü
üveit
V
valgus
varus
varyasyon
vasküler
ven
vertebra
vertigo
vertikal
viskoelastik
viskozite
vital
vizüel
volar
volüm
W
walker
wedge
WOMAC osteoartrit indeksi
X
x-ray
Y
yansıyan ağrı
yürüteç
Z
zon
z-plasti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder