29 Haziran 2014 Pazar

Serebral Palside Tedavi Yaklaşımları

Serebral palside istenmeyen gelişimsel sonuçları önlemek için çocuk ve ailenin de katılımını esas alan erken ve programlı tedavi yaklaşımı gerekmektedir. Engelli bireyler için eğitim yasası (IDEA) ABD'de gelişme geriliği gösteren 0-3 yaşındaki çocukların erken tedavisini zorunlu kılmaktadır. Erken müdahale ve tedavinin engelliliği önlediği ya da beyin organizasyonunda değişiklik sağladığına dair kanıt yoktur. Ancak bu stratejilerin ikincil komplikasyonları azalttığı ve aileleri desteklediği gösterilmiştir.

26 Haziran 2014 Perşembe

Çocukluk Çağında Hemofili

Hemofililer en yaygın ve ciddi konjenital koagülasyon bozukluklarıdır. Faktör VIII, IX ya da XI'i etkileyen (X kromozomunda taşınan) genetik bozukluklarla ilişkilidir.
Sınıflandırma:
- Klasik hemofili; hemofili A, faktör VIII eksikliği
- Hemofili B, faktör IX eksikliği
- Hemofili C, faktör XI eksiklği
Hemofilinin en önemli özelliklerinden biri hemartrozdur.
Hemartroz: Eklem içine hemoraji olması ve buna bağlı eklemde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı gelişmesi. Minör travmaya bağlı olabileceği gibi spontan olarak da meydana gelebilir. Tekrarlayan hemorajiler eklemde dejeneratif değişikliklere, osteoporoza, kas atrofisine ve sonuçta fikse, fonksiyonelliğini yitirmiş bir ekleme yol açabilir.

25 Haziran 2014 Çarşamba

Çocukta Enfeksiyöz Artritler

Lyme Hastalığı
Sebebi bir spiroket olan Borrelia burgdorferi'dir. Geyik kenesi olan Ixodes dammini ile taşınır. İnsidansı 100,000'de 5.2'dir. Başlangıç fazında ateş, yorgunluk, baş ağrısı, artralji, miyalji ve ense sertliği ile karakterizedir.
Eritema migrans
Eritema migrans olarak adlandırılan, ortası açık renkli, dairesel kırmızı karakteristik cilt lezyonları görülür.
Geç fazında artrit, kardiyak hastalık ve nörolojik bozukluklar görülebilir.
Çocuklarda kalp bloğu şeklinde kardiyak bulgular %5-10 oranında, nörolojik bulgular %15 oranında görülür.
Bell palsisi çocuklarda erişkinlerden daha sık ortaya çıkar.
Çocukların %85'inde artrit, ilk tedavinin bitişinden önce son bulur. Ancak %10 kadarında kronik inflamatuar süreç gelişir.
Tedavide antibiyotikler kullanılır. Doksisiklin, amoksisilin, eritromisin. Geç hastalıkta IV seftriakson.

23 Haziran 2014 Pazartesi

Skolyoz, Scheuermann Hastalığı, Spondilolistezis

Skolyoz
Fonksiyonel ya da yapısal skolyoz olabilir.
Fonksiyonel Skolyoz
Yanlış postür ya da paraspinal kasların tek taraflı çekmesine bağlıdır. Bel ağrısı (tek taraflı disk hernisi) ve kas spazmı ile ilişkili olabilir. Bu tip eğrilikte anlamlı bir vertebral rotasyon yoktur, skolyoz geri dönebilir (düzelebilir).
Yapısal Skolyoz
Geri dönmez.
İdiyopatik, konjenital ya da edinilmiş olabilir.

22 Haziran 2014 Pazar

Çocukta Skleroderma

Skleroderma esas olarak cildi etkileyen, ancak her organı tutabilen bir kollajen hastalığıdır. Çocuklarda nadirdir. Kızlarda erkeklere göre daha fazla görülür. Etkilenen organda fibrozise yol açar. Sebebi bilinmemektedir. Çocukta ortalama başlangıç zamanı 8-10 yaş ve hastalık süresi 7-9 yıldır.
Skleroderma Tipleri
Morfea
Lokal ya da genel, minimal sklerozla giden küçük lezyonlar görülür (guttat morfea). 2-3 yıl içinde kendini sınırlar.
Morfea, lokalize sklerodermanın en yaygın görülen şeklidir. Vücudun herhangi bir yerinde görülebilir. Küçük ve pembe olarak başlayıp zaman içinde genişler. Daha sonra solgunlaşır, kuru ve sert hale gelir.

21 Haziran 2014 Cumartesi

Juvenil Dermatomiyozit

Sebebi bilinmeyen, multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. Esas olarak kas, cilt ve cilt altı dokuları etkiler.
Klinik özellikleri: Histolojik olarak gösterilen vaskülit, kalsinozis başlangıcı, Gottron papülleri, simetrik proksimal kas güçsüzlüğü. Çocuklukta malignite ile ilişkisi bulunmaz. Erişkinlerin aksine juvenil polimiyazit çocuklarda JDM'den daha nadirdir.
5-14 yaşlar arasındaki kızlarda daha sık görülür.
Vasküler süreç arterit ve flebite ilerleyebilir ve herhangi bir organı tutabilir.
Periorbital ödemle beraber göz kapaklarında karakteristik menekşe rengi döküntü.

Çocukta SLE

ANA pozitifliği ile ilişkili, aralıklı inflamasyon ve vaskülitle seyreden multisistemik otoimmün bir hastalıktır. Sebebi net değildir. İnsidansı 100,000'de 0.5-0.6 olup olguların %20'si çocukluk çağında başlar. Bütün yaş gruplarında kadınlar daha fazla etkilenir; kadın / erkek oranı 4.5/1'dir. Prepubertal hastalarda oran birbirine daha yakındır. SLE tanısı için, belirlenmiş 11 tanısal kriterden 4'ü mevcut olmalıdır.
Pediyatrik SLE'de klasik malar döküntü
SLE için tanısal kriterler
 • Malar raş
 • Diskoid lupus raş
 • Fotosensitivite
 • Oral ya da nazal mukokutanöz ülserasyonlar
 • Erozif olmayan artrit
 • Nefrit
 • Ensefalopati
 • Plövrit ya da perikardit
 • Sitopeni
 • Pozitif immünoseroloji: LE hücreleri, anti-dsDNA, anti-Sm, sifilis için yanlış pozitiflik
 • Pozitif ANA
Dört kriterin olması %90 sensitivite ve %98 spesifite sağlar. Çocukların üçte birinde burun ve yanaklarda kelebek şeklinde eritematöz döküntü görülür (malar raş). Nefrit %75 oranında görülür ve çocuklarda hastalık sonucunu belirleyen esas faktördür. 10 yıllık sağ kalım %80'in üzerindedir. Hematüri, proteinüri, persistan hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon, kronik aktif hastalık ve biyopsi ile gösterilen diffüz proliferatif glomerülonefrit kötü prognoz ile ilişkilidir.

20 Haziran 2014 Cuma

Juvenil Spondiloartropati

Juvenil başlangıçlı seronegatif spondiloartropati, 16 yaşından küçük çocuklarda alt ekstremite, omurga ve sakroiliak eklemleri etkileyen artrit, entezit, tenosinovit bulgularını içeren HLA-B27 ile ilişkili sendromlardır. RF ve ANA negatiftir. Erkeklerde kızlara göre daha yaygındır. Ankilozan spondilit (AS), Reiter sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığı ile ilişkili artritler ve psöriatik artrit bu gruptaki hastalıklardandır.
Ankilozan Spondilit
14 yaşındaki hastada bilateral evre 3 sakroileit
İnsidansı ABD'de 100,000'de 2'dir ve erkekleri daha çok etkiler. Beyaz ırkta ankilozan spondilit olanların %90'ı HLA-B27 pozitiftir. Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Güçlü genetik yatkınlık gösterir. Aksiyel semptomlar (omurga ve sakroiliak eklemler) ve radyografik sakroileit gelişir. Çocuklarda sıklıkla periferik eklem tutulumu vardır (%82). Alt ekstremiteler, en sık da kalça etkilenir. Tendonun kemiğe yapışma yerinde ağrı ile kendini gösteren entezit, çocuklarda erişkinlere göre daha sıktır. %27 kadarında üveit oluşur. Kalça ağrısı kötü prognoz göstergesidir.

Kawasaki Hastalığı

Küçük çocukları etkileyen sistemik bir vaskülittir. Yıllık insidansı 100,000'de 6-7.6'dır. Etkilenen çocukların %80'i dört yaşından küçüktür. Erkeklerde daha sıktır. Sebebi bilinmemektedir.
Kırmızı dudak, çilek dil
Belirti ve bulguları: Ani başlangıçlı uzun süreli ateş yüksekliği, irritabilite, eksudatif olmayan bilateral konjunktivit (%90), ön üveit (%70), perianal eritem (%70), steril piyüri, el ve ayaklarda eritem ve ödem (ayaklardaki yürümeyi engelleyebilir), çilek dil, dudaklarda çatlama, hepatik, renal ve gastrointestinal disfonksiyon, miyokardit ve perikardit, lenfadenopati (genelde yaklaşık 1.5 cm boyunda servikal, tek, non-süpüratif lenf nodu). Koroner arter anevrizmasını değerlendirmek için seri EKO yapılmalıdır.

19 Haziran 2014 Perşembe

Serebral Palside Yürüme Bozuklukları ve Diğer Etkilenimler

Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (GMFCS)
Serebral palsili (CP) bir çocukta kaba motor fonksiyonu değerlendirmeyi standardize etmek için geliştirilmiş, fonksiyonelliğe dayalı bir sistemdir.
6-12 yaş arası çocuklar için GMFCS
Düzey 1: Kısıtlanma olmadan yürür. İleri düzey kaba motor becerilerde kısıtlanma vardır.
Düzey 2: Yardımcı cihaz olmadan yürür. Dışarıda ve toplum içinde yürümede kısıtlılık vardır.
Düzey 3: Yardımcı cihaz kullanarak yürür. Dışarıda ve toplum içinde yürümede kısıtlılık vardır.
Düzey 4: Kendi kendine mobilize olur fakat kısıtlılıklar vardır. Dışarıda ve toplum içinde taşınır ya da motorlu tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyar.
Düzey 5: Kendi kendine mobilizasyonu yardımcı cihaz kullansa bile ciddi ölçüde kısıtlanmıştır.

18 Haziran 2014 Çarşamba

Serebral Palsi Tanımı, Risk Faktörleri ve Sınıflama

Serebral palsi esas olarak hareket kontrolünü ve postürü etkileyen bir bozukluktur. İmmatür beynin ilerleyici olmayan lezyonundan kaynaklanır. Prenatal, perinatal ve hayatın ilk üç yılındaki olaylar sebep olabilir. Serebral palsi çocukluk çağında engelliliğin başta gelen nedenidir, 1,000 doğumda 2-3 oranında görülür.
Serebral Palsi için Risk Faktörleri
Prenatal Risk Faktörleri
Serebral palsi vakalarının büyük kısmı (%70-80) perinatal dönemden kaynaklanır. Risk faktörleri:
 • Prenatal intrakraniyel hemoraji: İlişkili parankimal hasarın derecesine göre etkilenim olur.
 • Plasental komplikasyonlar
 • Gestasyonel toksinler: İyot yetersizliği dipleji yapabilir. Organik civa intoksikasyonu kuadriplejiye yol açabilir.
 • Gestasyonel teratojenik ajanlar
 • Beynin konjenital malformasyonları ve fetal hayatta görülen serebral vasküler oklüzyonlar
 • Edinilmiş konjenital enfeksiyonlar: TORCH (toksoplazmozis, rubella, CMV, herpes)
 • Maternal sebepler: Nöbetler, hipertansiyon, mental retardasyon
 • Sosyoekonomik faktörler
 • Reprodüktif yetersizlik
 • Prenatal hipoksik iskemik hasar: Çoklu gebelikler, maternal kanama, maternal ilaç kullanımı ya da en sık olarak idiyopatik.

SKY'de Cinsel Bozukluklar

Normal Cinsel Eylemin Fizyolojisi
Erkek Cinsel Eylemi
Erkeğin erektil ve ejakülotör fonksiyonları, vasküler sistem, sinir sistemi ve endokrin sistemler arasında etkileşim gerektiren karmaşık bir fizyolojik aktivitedir.
Ereksiyon parasempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir.
Ejakülasyon sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir.
Ereksiyon:
Sakral spinal kord tarafından düzenlenen bir refleks ile kontrol edilir. Refleksin bir afferent, bir de efferent yolu vardır.
Afferent yol: Genital bölgeden pudendal sinirle sakral spinal korda gelen somatik afferent liflerden oluşur.
Efferent yol: Sakral spinal korddan köken alan parasempatik lifleri içerir. Bu lifler kauda ekinada ilerler ve S2-S4 sinir kökleriyle çıkarlar. Postgangliyonik parasempatik lifler nitrik oksit salar. Nitrik oksitin etkileri:
- Korpus kavernozumdaki düz kasların gevşemesi
- Penil arterlere kan akımının artması, penisteki vasküler sinüsler kan ile dolar.
- Sonuçta ereksiyon olur.
Bu refleks üst beyin sapı, subkortikal ve kortikal merkezlerce düzenlenir.

17 Haziran 2014 Salı

Çocukta Travmatik Olmayan Kalça Ağrısı ve Topallama

Akut Transient / Toksik Sinovit
Direkt grafi akut transient sinovitte çoğunlukla normaldir. Bazen medial eklem aralığında genişleme görülebilir.
Kalçanın transient (toksik) sinoviti, çocuklarda topallamanın ve akut kalça ağrısının en sık nedenidir. Etyolojisi açık değildir. 3-6 yaş gurubunu ve erkekleri daha çok etkiler. Fizik muayenede kalça iç rotasyonu kısıtlanmıştır. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit normal ya da hafif artmıştır, ESR hafif artmıştır. Direkt grafi normaldir. Tedavide istirahat, NSAİİ önerilebilir. Genelde 3-5 gün içinde kendiliğinden düzelir. Kalça ağrısı geçene kadar tam aktiviteden kaçınılır. Prognozu iyidir, %10'dan azında ikici bir atak olur.

16 Haziran 2014 Pazartesi

Çocukta Ekstremite Eksiklikleri

Konjenital Ekstremite Eksikliği
Ekstremite eksikliğinin ortaya çıkması esas olarak birinci trimesterde olur. Ekstremitelerin mezodermal şekillenmesi gebeliğin 26. gününde gerçekleşirken farklılaşma 8. haftaya kadar devam eder. Annede diyabet hastalığı olması ve thalidomide ilacı kullanımı ekstremite eksiklikleri için risk faktörleridir.
Orijinal (Klasik) Sınıflama
Bir ekstremite eksikliğini tarif ederken kullanılan klasik terimler şunlardır:
 • Ameli - bir ekstremitenin yokluğu
 • Meromeli - bir ekstremitenin kısmi yokluğu
 • Hemimeli - bir ekstremitenin yarısının yokluğu
 • Fokomeli - yüzgeç benzeri görünümde gövdeye tutunan ekstremite
 • Akeiri - el ya da ayağın yokluğu
 • Adaktili - metakarpal ya da metatarsal kemiğin yokluğu
 • Afalanji - el ya da ayak parmağının yokluğu

15 Haziran 2014 Pazar

Çocukta Travmatik Durumlar

Radius başının subluksasyonu (dadı dirseği)
Dadı dirseği
Radius başı ve boynunun anuler ligamentin distaline yer değiştirmesidir. Genelde 6 yaşından küçük çocuklarda görülür. Üst ekstremiteye uygulanan longitudinal çekme ya da ani traksiyon sonucu oluşur. Çocuk elinden tutulup kaldırılarak bir eşiğin ya da nesnenin üzerinden geçirilmek istendiğinde meydana gelebilir. Ağrı aniden başlar, çocuk kolunu hareket ettirmek istemez. El fonksiyonu normaldir ve dirsek grafisi de sıklıkla normal görünür. Önkolun supinasyonu ile redükte edilebilir.

SKY Kas İskelet Sistemi Komplikasyonları

Üst ekstremite problemleri
Spinal kord yaralanmalı olan hastalarda kronik dönemde omuzlar en çok etkilenen eklemdir. Genelde yük taşımaya ve aşırı kullanıma bağlı etkilenirler.
Sebepleri:
 • Sıkışma (impingement) sendromu
 • Aşırı kullanım
 • Dejeneratif eklem hastalığı
 • Rotator manşon yırtığı / bisipital tendinit
 • Subakromiyal bursit
 • Miyofasiyal ağrı
 • Kullanmama
 • Servikal radikülopati
Tanı:
Heterotopik ossifikasyon, syringomiyeli gibi olası tanıları gözden geçirin. Fonksiyonel değerlendirme, EHA, esneklik ve duyu değerlendirmelerini de içeren tam bir fizik muayene yapın.
Tedavi:
 • İstirahat, ağrı için ilaç tedavisi.
 • Günlük fonksiyonlar için telafi edici teknikler önerin.
 • Nedeni tedavi edin.
 • Hastayı postür ve yük taşımaya ilişkin eğitin.
Kompresyon nöropatleri
Yaralanmadan sonra zaman içinde görülme sıklıkları artar.
SKY hastalarında karpal tünel sendromu insidansi yaralanmadan sonra 1-10 yılda %27, 11-30 yılda %54, 31 yıldan uzun sürelerde ise %90 olarak gösterilmiştir.

SKY Metabolik Komplikasyonlar

Hiperkalsiüri
İmmobilizasyon ve yük taşımada azalma kemik rezorpsiyonuna neden olur.
Hasta hiperkalsiüriktir. Bu durum 18 ay kadar devam edebilir.
Vitamin D, paratiroid hormonu bu süreçte etkin değildir.
Hiperkalsemi
Hiperkalsiürili hastalar nadiren hiperkalsemi geliştirebilir.
Septomlar: bulantı, kusma, dehidratasyon, renal fonksiyonda azalma, mental durumda kötüleşme, abdominal rahatsızlık, anoreksi, keyifsizlik.
Genç tetraplejiklerde daha sık olur.
Tedavi: 
- Hidrasyon - IV normal salin solüsyonu, furosemide
- Hastanın mobilizasyonu - Tilt masası, yük taşımayı sağlayan aktiviteler
- Kalsiyumun Gİ emilimini azaltmak: steroid verilebilir, vitamin D düzeyini azaltmak
- Didronel, Calcitonin

SKY GİS Komplikasyonları ve Bağırsak Bakımı

Bağırsağın inervasyonu - anatomi ve nörolojik kontrol
Kolon, proksimalde ilioçekal valve, distalde anal sfinktere bağlı olan kapalı bir tüptür. İçte çembersel, dışta uzunlamasına düzenlenmiş düz kas yapısına sahiptir. Alt kolon ve anorektal bölge sempatik, parasempatik ve somatik yollarla inerve olur. Ek olarak intrinsik enterik sinir sistemi (ENS), Auerbach pleksusu (myenterik) ve Meissner pleksusundan (submukozal) oluşur. ENS bağırsak segmentlerinin fonksiyonlarını koordine eder. Auerbach pleksusu esas olarak motor, Meissner pleksusu esas olarak duyusaldır. Her iki pleksus da bahsedilen düz kas katmanları arasında yer alır. Parasempatik ve sempatik sinir sistemi ENS aktivitesini düzenleyerek bağırsak düz kasının doğal otomatisitesini inhibe ederler.

Otonomik Disrefleksi

 • Mekanizma: Splanknik çıkışın (T5-L2) üzeri seviye spinal kord yaralanmalı hastalarda masif dengelenmemiş refleks sempatetik boşalma sendromudur.
 • T6 veya üzeri seviye komplet spinal kord yaralanmalı hastalarda olur ve duyarlı hastaların %48-90'ını etkiler. Otonomik disrefleksi aşağı inen santral sempatetik kontrolün kaybı ve lezyon seviyesi altında reseptörlerin hipersensitivitesine bağlıdır.
 • Patofizyoloji:
  • Rahatsız edici uyarı -sempatetik refleks spinal salımda artış.
  • Bölgesel vazokonstriksiyon -arteriyel kan basıncında belirgin artışa neden olur. 
  • Periferik vasküler direnç artar -kardiyak çıkış artar, kan basıncı artar.
  • Aortik ve karotid baroreseptörler artan kan basıncına cevap verir, beyin sapındaki vazomotor merkeze sinyal gönderir -vagus siniri üzerinden uyarılar bradikardiye yol açar. Ancak bu, artan kan basıncı ile mücadelede etkili değildir. Klasik olmakla beraber bradikardi her zaman görülmez ve aritmiler (ör: atriyal fibrilasyon) dahil taşikardiler görülebilir.
  • Not: Beyin sapı hasarlı spinal kord üzerinden sempatetik çıkışı azaltıp splanknik yatakta vazodilatasyon sağlayarak kan basıncını düşürecek mesajları gönderemez. 
  • Başlangıç: Spinal şoktan sonra. Yaralanma sonrası 2-4 haftada oluşabilir. Eğer bir hastada oluşacaksa olguların %90'dan fazlasında ilk yıl içinde görülür. Klasik olarak nörolojik komplet SCI'da görülür (daha ağır semptomları olur) fakat inkomplet SCI'de de olabilir.
 • Sebep: Lezyon altındaki zararlı, huzursuzluk verici uyarı.
  • En sık olarak mesane kaynaklı (aşırı gerginlik ya da enfeksiyon), bunu bağırsak izler (fekal tıkaç)
 • En sık sebepler: 
  • Mesane: kateter tıkanması / mesane distansiyonu
  • Bağırsak: fekal tıkaç
  • Abdominal acil (appandisit, kolesistit, pankreatit)
  • Doğum sancısı
  • Basınç ülserleri
  • Kırıklar
  • Tırnak batması
  • Orgazm
  • Epididimit
  • Mesane taşları
  • Gastrik ülser

14 Haziran 2014 Cumartesi

SKY'de Ortostatik Hipotansiyon

 • Spinal kord yaralanmasında (SKY) ortostatik hipotansiyon, hastanın 60 dereceden daha dik eğime kaldırılması ile tetiklenen, sempatetik akışın hedef organlara ulaştırılamamasından kaynaklanan, geçici refleks depresyonu durumudur.
  • Lezyonun T6 veya yukarıda olduğu hastalarda görülür.
  • Spinal kordun T1-L2 segmentleri sempatik sistemin parçasıdır, pregangliyonik sempatik nöronlar buradan köken alır. Taşikardi, vazokonstriksiyon ve arteriyel basınçta artıştan sorumludur.
  • Kalp ve kan damarları T1-T7'den inerve olur.

Torakolumbosakral Ortezler

Genel olarak TLSO'lar sakrumdan skapulanın alt köşesine kadar uzanırlar. Gövdeyi desteklemek, stabilize etmek (ör: gövdeyi etkileyen paraliziler, spinal füzyon sonrası, skolyoz cerrahisi sonrası) ve iskelet matüritesi sağlanana dek 20-45 derece arası orta ciddiyette skolyozların ilerlemesini durdurma amacıyla kullanılırlar.
TLS fleksiyon kontrol ortezi dışında TLSO'lar intraabdominal basıncı yükseltebilirler (böylece omurga ve intervertebral disklerdeki yükü çevre yumuşak dokulara transfer ederler). O2 tüketimi ve harcanan enerji miktarında artışa neden olurlar. Yürüme sırasında, pelvis ve omuzlar arasındaki aksiyel rotasyon ile ortezin kaudal ve sefalinde kalan kısıtlanmamış segmentlerde hareket artışı olabilir. Yürüme sırasında harcanan enerji artar.

Büyüme ve Gelişme

Gelişme organ ve sistemlerin olgunlaşması, fiziksel, entellektüel, sosyal becerilerin, yaratıcı ifade kapasitesinin, strese daha kolay uyum sağlayabilme ve sorumluluk üstlenebilme yeteneklerinin kazanılmasıdır. Büyüme ise boyuttaki artışı ifade eder.
Boy
Doğumdaki boy uzunluğu 4 yaşında yaklaşık iki katına, 13 yaşında üç katına ulaşır.
Çocuklar ortalama olarak hayatlarının birinci yılında 25 cm, ikinci yılında 12.5 cm, üçüncü yılında 7.5-10 cm ve daha sonra puberteye kadar yılda 5-7.5 cm uzarlar.
Ağırlık
Ortalama doğum ağırlığı 3300 gramdır. Hayatın ilk birkaç gününde doğum ağırlığının %10 kadarı kaybedilir. Vücut ağırlığı 4-5 ay civarında doğum ağırlığının iki katına ulaşır. İlk yılın sonunda üç katı olur. İkinci yılın sonunda doğum ağırlığının dört katı olur. 2-9 yaşlar arasında yıllık ağırlık artışı ortalama 2.25 kg'dır.

13 Haziran 2014 Cuma

Genetik ve Kromozomal Anormallikler

İnsanlarda normalde her hücrede 46 kromozom (23 anneden ve 23 babadan gelen) bulunur. İstisna olarak gonad hücreleri 23 kromozoma sahiptir. Hücre bölünmesindeki hatalar kromozom anormalliklerine yol açabilir. Yenidoğanların yaklaşık %0.5'inde kromozom anormalliği bulunur. Sayısal kromozom anormallikleri arasında en sık görülenler trizomi ve monozomidir.
Down sendromlu bir kadının karyotipi. 21. kromozomdan 3 adet mevcut.

12 Haziran 2014 Perşembe

Servikal ve Servikotorasik Ortezler

Yumuşak boyunluk
yumuşak boyunluk
Polietilen köpük ya da kauçuk süngerden yapılabilir.
1. Servikal omurga hareketinde belirgin kontrol sağlamaz fakat kinestetik hatırlatıcı (duyusal geribildirim ile) olarak hareketi sınırlar.
2. Vücut ısısını korur. Kas spazmını azaltmada ve yumuşak doku yaralanmalarını iyileştirmede yardımcı olabilir.
3. Konforludur.
Kullanımı: Boynun yumuşak doku yaralanmalarında (ör: whiplash yaralanması).
Sert boyunluklar
Servikal fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon ve lateral eğilme hareketlerinde yumuşak boyunluktan daha fazla sınırlama sağlayan hazır üretilmiş ortezlerdir.

11 Haziran 2014 Çarşamba

Pediyatrik Boyun

Tortikollis (boyun eğriliği)
Musküler fibrozis, hemivertebra, atlantoaksiyel rotasyonel subluksasyon gibi altta yatan bir problemin fiziksel belirtisidir. Baş, bir omuza doğru lateral olarak eğilirken çene diğer tarafa doğru döner.
Konjenital tortikollisin en sık nedeni sternokleidomastoid (SCM) kasın fibrozisidir.
Bu fuziform kas şişliği ve fibrozisinin nedeni olarak doğum travması ve baş ile boynun intrauterin pozisyonuna bağlı iskemi öne sürülmüştür. SCM, başın lateral eğildiği tarafta büyümüştür. Bu çocuklarda gelişimsel kalça displazisi sıklığında hafif bir artış olduğundan kalçalar da değerlendirilmelidir.

Pediyatrik Diz

Çocuklarda Sık Görülen Diz Bozuklukları
Genu varum
genu varum (sağda) ve genu valgus (solda)
grafikte yaşla beraber görülen genu varustan genu valguma olan normal değişim süreci görülüyor. SM: iskelet matüritesi. 
Bebeklerde bacakların kavisli olması (genu varum) normal bir bulgudur. 12-18. aylarda bacaklar düzleşir ve hafif derece genu valgum oluşur. Daha sonra 6-7 yaşlarında nihai şekillerini alırlar.
Blount hastalığı (tibia vara)
Blount hastalığı
Proksimal tibial büyüme plağının medial kısmının anormal çalışmasına bağlı olarak, proksimal tibiada kavisleşme görülür. Küçük çocuklarda bacakta kavisleşmenin en yaygın morfolojik nedenidir. En sık olarak 9-10 aylıkken yürümeye başlayan obez çocuklarda görülür. Afrikalı Amerikalılarda daha sık görülür. 2 yaşından sonra devam eden kavisli dizlerde şüphelenilmesi gereken bir durumdur. Tedavide proksimal tibia ve fibula osteotomisi yapılabilir; tekrar uygulanması gerekebilir.

Pediyatrik Ayak

Çocuklarda Sık Görülen Ayak Bozuklukları
Metatarsus varus (adduktus)
Ön ayağın arka ayak üstünde addüksiyonu ile karakterizedir. Topuk normal pozisyonda ya da hafif valgusta olabilir. Esnek deformiteler intrauterin postüre sekonderdir ve genelde düzelir. Rijit deformiteler için splintleme gerekebilir. %85'i 3-4 yaşına kadar düzelir.
Talipes equinovarus (club foot)
idiyopatik rijit club foot deformitesinin önden ve yandan görünümü
Birbiriyle ilişkili üç deformitenin birleşimidir:
 1. Ayağın bilekten ekin ya da plantar fleksiyonu
 2. Topuğun varus ya da inversiyonu
 3. Ön ayağın varusu
İnsidansı 1/1000'dir. Talipes ekinovarus genelde herediter geçiş gösterir, başta omurga anormallikleri olmak üzere sistemik bir sendromun parçası olabilir. Çocukların %50'si sonunda cerrahi düzeltme ihtiyacı duyar.

Tonus Azaltıcı Ortezler

Tonus azaltıcı ortezlerin teorik temeli
- Reflekslerin inhibisyonu
- Kas insersiyo bölgeleri üzerinde basınç oluşturmak
- Aktif ve statik uzun süreli germe
- Ortokinetik
Reflekslerin inhibisyonu
- Refleks bazı özel duyusal girdilerin neden olduğu motor hareketlerdir.
- Doğumda ilkel refleksler görülür, daha komplike hareketler ortaya çıktığında kaybolurlar.
- Merkezi sinir sistemi hasara uğradığında, ilkel refleksler tekrar ortaya çıkar ve motor aktivite üzerinde baskın olur.

Dinamik Üst Ekstremite Ortezleri

Dirsek ortezleri - fleksiyon ve ekstansiyon yardımlı
Dinamik dirsek splinti, statik progresif dirsek splinti, gerimli dirsek splinti - eklem yerleşim bozukluklarını (kontraktürler, yanıklar, kırıkların geç fazı) düzeltmek için uzun süreler boyunca yumuşak dokuları uzatırlar. Spastik kaslarda kullanılmazlar çünkü tonusu daha da arttırabilirler.
Dorsal dirsek ekstansiyon mobilizasyon ortezi: Dirseği ekstansiyona getirirken mediolateral dirsek ve rotasyonel önkol stabilitesi sağlar.
Dorsal dirsek fleksiyon mobilizasyon ortezi: Dirseği fleksiyona getirir, mediolateral dirsek ve rotasyonel önkol stabilitesi sağlar.

10 Haziran 2014 Salı

Statik Üst Ekstremite Ortezleri

Endikasyonlar:
 1. Bir eklemi istenen pozisyonda immobilize etmek, stabilize etmek ve desteklemek.
 2. Zayıf kasları aşırı gerilmeden korumak
 3. Kontraktürleri önlemek
 4. Cerrahi onarımdan sonra yapıları desteklemek
 5. Yumuşak doku yaralanmaları ve kırıklardan sonra iyileşmeyi kolaylaştırmak
Statik ortez kullanımı ile ilişkili komplikasyonlar:
 1. Ciltte zedelenme
 2. Kontraktürler
 3. Enfeksiyon

9 Haziran 2014 Pazartesi

Alt Ekstremite Ortotik Reçeteleme

alt ekstremite ortotik reçeteleme formu
Ayak bileği - ayak ortezi (AFO)
sık reçete edilen AFO'lar: A) düşük ayak AFO'su. B) Plantar spastisite AFO'su. C) Lomber spinal kord hasarı AFO'su
Ayak bileği ve subtalar eklemleri ilgilendiren güçsüzlük durumlarında sıklıkla reçete edilir. Plastik, metal ya da ikisinin karışımı olabilir.
Plastik AFO
plastik AFO
Plastik ayak bileği ayak ortezleri termal plastikten hazır ya da hastanın uzvu model alınarak alçı kalıptan özel yapılabilir. Genelde baldır arkasını kuşatır, önden Velcro şeritle kapatılır. Aşağıda ayak bileğine iner, plantar yüzeye uzanır; dorsifleksiyona yardım ederken plantar fleksiyonu kısıtlar. Destek hatlarının ve ayak levhasının tasarımı yapısal desteği ve cihazın rijiditesini belirler. Tipik tasarımlar:
posterior yaprak yay
Posterior yaprak yay - PLS: Ayak bileği arkasında çok ince plastik bant şeklinde en esnek plastik AFO tasarımıdır. Hasta parmak ucu kalkışı sırasında ya da platar fleksiyon fazında breysi yenebilir. Breys ayağın salınım fazında dorsifleksiyona gelmesine izin verir. Bu tasarım tipik olarak flask düşük ayaklarda kullanılır.
yarı rijit plastik AFO
Yarı rijit plastik AFO: Malleollerin hemen arkasında destek hatları vardır. Hem ayağı dorsifleksiyonda pozisyonlar hem de ayak bileğinin mediolateral stabilitesini sağlar. Bu breys tasarımında çok daha az harekete izin vardır. Hasta parmak ucu kalkışında itişi kolayca yapamaz. Bu tasarım ekstansör tonusla beraber olan düşük ayakta ve/veya ayak bileğinin mediolateral instabilitesinde tercih edilir.
rijit AFO
Rijit ya da solid plastik AFO: Fazla spastisitesi olan hastalarda ayak bileğinin tam immobilizasyonu gerektiğinde en yaygın kullanılan tasarımdır. Plastik destek hattı malleolda veya malleol önündedir, tibiotalar ve subtalar eklemde harekete izin vermez. Standart plastik AFO'nun taban düzlemi metatars başlarının ötesine uzanır, fakat parmaklar da spastikse ve fleksiyon pozisyonunda pençeleşiyorsa tam ayak düzlemi olması gerekebilir. İnhibitör ayak düzlemi tasarımları sıklıkla kullanılır. Bunlarda parmaklar ekstansiyona getirilerek tüm ekstremite tonusu azaltılmaya çalışılır. Bu breys tasarımı spastisitesi fazla olan hastalarda, erken ve orta dönem Charcot ekleminde ve ayak ile bileğin post operatif immobilizasyonunda tercih edilir.

8 Haziran 2014 Pazar

Bu Nasıl Arterit?

Medscape'de yayınlanmış ilginç bir olguyu paylaşmak istiyorum:
Öncesinde sağlıklı 63 yaşında kadın, 4 gündür olan ciddi tutukluk, rahatsızlık hissi, omuz, boyun, pelvik bölge ve belde ağrı şikayetleri ile birinci basamak hekimine başvuruyor. Daha sonra sağ çenede yemek yeme ile hassasiyet ve sağ temporal bölgede ağrı şikayetleri ekleniyor. Görme ile ilişkili şikayeti yok. ESR: 7 mm/saat, CRP: 3.6 mg/L. Tam kan sayımı normal. Hastaya polimiyaljia romatika (PMR) ve dev hücreli arterit (GCA) tanısı konuluyor. Şikayetlerinin başlangıcından 4 gün sonra 60 mg prednizolon tedavisi başlanıyor. Hızlı düzelme gösteriyor. İki hafta sonra romatolog tarafından görüldüğünde asemptomatik, normal ESR ve CRP, normal temporal arter nabzı ve palpasyonu bulunuyor ve başka herhangi bir sistemik bulgu da görülmüyor. Temporal arter biyopsisi negatif çıkıyor. Ancak romatolog da PMR/GCA tanısını doğruluyor. Niçin?

Etanercept Düzeyi AS'de Hastalık Aktivitesiyle İlişkili

Ankilozan spondilit (AS) hastalarında TNF inhibitörü olan etenercept tedavisi alanlarda, ilacın düşük düzeyleri yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkili bulunmuş. Romatoid artrit hastalarının bir kısmında ise standarttan düşük dozlarla da yeterli cevap alınabildiği görülmüş.
AS hastalarının %40'ı TNF inhibitörlerine yanıt vermiyor. Ancak bu ilaçlar farmokokinetik farklılıklar dikkate alınmadan sabit dozda uygulanıyor.
Yapılan bir araştırmada etanercept tedavisi alan 162 AS hastası izlenmiş. 24 hafta sonunda düşük hastalık aktivitesi olanlarda (ASDAS < 2.1) etenercept düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek (3.8 g/mL) bulunmuş. CRP ve ESR düzeyleri de ilaç düzeyiyle benzer bir ilişki göstermiş.
ASDAS > 2.1 olan hastaların %35'inde etanercept düzeyi 1.8 mg/mL altındaymış. Bu hastaların doz artışından fayda görüp görmeyeceği ileri araştırmalarla anlaşılacak. Daha önce ilaç düzeyine bakılmaksızın ilaca yanıt vermeyen hastalarda dozun iki katına çıkılması etkili bulunmamış.
Hastalık izleminde klinik özelliklerin yanında terapötik ilaç monitörizasyonu, ilaca yanıtsızların serum ilaç düzeyini belirlemek ve ilaca yanıt verenlerde doz aralığını uzatmak gibi durumlarda fayda sağlayabilir. 

Ortotik

Ortez ya da breys, çeşitli amaçlar için vücut kısımlarına dışarıdan uygulanan bir cihazdır. Kullanım amaçları:
 • Ağrıyı azaltmak, konforu arttırmak
 • Deformiteyi önlemek ya da düzeltmek
 • Destek sağlamak, stabiliteyi arttırmak
 • Fonksiyonu iyileştirmek
 • Güçsüz kaslara yardım (harekete yardım)
 • Spastik kasları kontrol etmek
 • EHA'yı kısıtlamak (hareketi kısıtlamak)
 • Hasarlı ya da hastalıklı eklemlere binen yükü azaltmak
 • Kinestetik hatırlatıcı olarak (hastaya duyusal ve görsel geri bildirim vererek hastanın daha uygun pozisyonda durmasını ya da bazı aktivitelerden kaçınmasını sağlar)

Ortotik ve Ayakkabı Modifikasyonu Reçeteleme

His duyusu azalmış ve vaskülaritesi bozulmuş ayak
Sebepler:
 • Periferik sinir ya da spinal kord yaralanması
 • Miyelodisplaziler
 • İnme
 • Nöropatiler
 • Periferik vasküler hastalık
 • Kronik venöz yetmezlik
Değerlendirme:
Cilt durumunu değerlendirin
 • Ayakta dururken ve yürürken ayak tabanındaki basınç dağılımı
 • Ayak tabanındaki yağ yastıkçıklarının, nasırların ve skarların kalınlığı

Ayakkabı Modifikasyonları

İç modifikasyonlar
epin yastıkçığı
Epin yastığı-desteği / çukuru: Topukta ağrılı kısım (ör: topuk dikeni) altında çukuru bulunan yumuşak ped.
Ayakkabı astarı çukuru / desteği: Bir ya da daha fazla ağrılı kemik çıkıntı (genelde metatarsal başlar) altında çukurluğu bulunan yumuşak ped. Çukur genelde sıkıştırılabilir malzeme ile doldurulur.
sandal şeklinde (skafoid) yastıkçık
Sandal şeklinde yastıkçıklar / ark destekleri / naviküler yastıkçık: Medial longitüdinal ark desteği sağlamak için kullanılan kauçuk, mantar ya da plastik köpük kamalar.
Metatarsal yastıkçıklar: Astara yapıştırılan, apeksi metatars gövdesine karşılık gelen, kubbe şekilli pedler. Yükü metatars başlarından metatars gövdelerine transfer eder.

7 Haziran 2014 Cumartesi

Ayakkabı Bileşenleri

Bir ayakkabı genelde taban, üst kısım ve topuk olmak üzere üç kısımdan oluşur.
ayakkabı kısımları
Üst kısım
Ayakkabının taban üzerindeki kısmıdır. Üst kısım esnek malzemeden yapılır: deri, dokuma kumaş, üretran ya da vinil gibi sentetik malzemeler.
Oxford tipi ayakkabıda üst kısım üç temel parçadan oluşur:
 • Ayakkabı yüzü (tek parça): Parmakları ve ayağın ön kısmını kapatan ön parça.
 • Konç (birbirine dikilmiş iki parça): Arka kısmı oluşturan parçalar. Lateralde, lateral malleolla temas etmemesi için daha aşağı seviyede kesilir.
 • Yüksek konç: Mediolateral stabilite sağlar.

Çocuk ve Genç Amputeler

Prostetik eğitim: Eğitim erişkinlere göre farklıdır. Eğitim seansları planlanırken çocuğun gelişme düzeyi ve dikkat süresi göz önünde tutulmalıdır. Prostetik eğitim sıklıkla oyun aktivitelerinin içine katılır. Ebeveynlere çocuklarının protezi başarılı bir şekilde kullanabilmesi için kazanması gereken becerilere nasıl yardımcı olacakları öğretilir. Protezin ebeveyn tarafından kabulü, çocuk tarafından kabulü için ön koşuldur.
Konjenital ekstremite yokluğu: Bazı çocuklar eksik ekstremite ile dünyaya gelebilir. Böyle bir durumda psikolojik uyum ya da kayıp hissi dönemi olmaz. Protez yerine koyma gibi değil yardımcı gibi algılanır, eğer yardımcı olmuyorsa terk edilir.

Sık Görülen Prostetik Yürüyüş Bozuklukları

Kısmi ayak amputasyonu: Kısmi ayak amputasyonu yapılan hastalar, diğer vücut kısımları etkilenmedikçe çok az yürüme eğitimine ihtiyaç duyar.
Syme's amputasyonu: Kesin protez gelmeden önce hasta genelde kauçuk topuklu ya da suni ayaklı alçı ile yürür. Alçı dönemi boyunca nadiren olan koltuk değneği ya da yürüteç kullanımı dışında çok az eğitim gerekir. Yürüme hızı tipik olarak %32 düşer. Oksijen tüketimi vasküler Syme's amputesinde, vasküler hastalığı olmayan normal kişilere göre %13 artar.
Transtibial ampute
Transtibial amputede yürüme analizi
 • Sorun: Topuk vuruşundan sonra gecikmiş, ani ve kısıtlı diz fleksiyonu. Sebep: Topuk kaması çok yumuşak olabilir. Ayak fazla önde olabilir. Çözüm: Topuk kamasını dikleştirin. Ayağı geriye alın.
ayak soketin önünde
 • Sorun: Basma fazı boyunca diz ekstansiyonda kalıyor. Sebep: Fazla plantar fleksiyon. Çözüm: Ayağı dorsifleksiyona getirin.
 • Sorun: Ayak parmağı topuk vuruşundan sonra yere basmıyor. Sebep: Topuk kaması çok dik. Ayak çok önde. Dorsifleksiyon miktarı fazla. Çözüm: Topuk kamasını yumuşatın. Ayağı öne alın. Ayağı plantar fleksiyona getirin.
 • Sorun: Basma fazının sonunda yokuş yukarı çıkıyormuş hissi var. Sebep: Ayak çok önde. Plantar fleksiyon miktarı fazla. Çözüm: Ayağı arkaya alın. Ayağı dorsifleksiyona getirin.
 • Sorun: Durma fazının büyük kısmında patellaya fazla kuvvet biniyor, hasta ayakta dururken topuk yere basmıyor. Sebep: Ayak fazla plantar fleksiyonda. Çözüm: Ayağı dorsifleksiyona getirin.
ayak soketin arkasında
 • Sorun: Topuk vuruşundan sonra diz zorla ve hızlıca fleksiyona geliyor. Topuk vuruşunda tibia anterodistalinde fazla basınç oluyor ya da bu noktada rahatsızlık hissi oluyor. Sebep: Topuk kaması çok dik. Ayak fazla arkada. Ayak fazla dorsifleksiyonda. Çözüm: Topuğu yumuşatın. Ayağı öne alın. Ayağı plantar fleksiyona getirin.
 • Sorun: Kalçalar eşit düzeyde, fakat protez kısa görünüyor. Sebep: Ayak fazla arkada. Ayak fazla dorsifleksiyonda. Çözüm: Ayağı öne alın. Ayağı plantar fleksiyona getirin.
 • Sorun: Basma fazının sonunda ayak düşüyor. Sebep: Ayak fazla arkada. Çözüm: Ayağı öne alın.
 • Sorun: Hasta ayaktayken parmaklar yerde değil ya da diz fazla fleksiyona geliyor. Sebep: Ayak fazla dorsifleksiyonda. Çözüm: Ayağı plantar fleksiyona getirin.
 • Sorun: Basma fazında dizde valgus momenti oluyor. Uzvun distomedialinde ve dizin proksimolateral yüzünde aşırı basınç var. Sebep: Ayak fazla dışarıda. Çözüm: Ayağı içeri alın.
ayak fazla medialde
 • Sorun: Basma fazında dizde aşırı varus momenti oluyor (basma fazında dizde varus momenti oluşur ancak fazla olmaması gerekir). Distolateral rezidü uzuv ağrılı. Sebep: Soketin mediolateral çapı fazla büyük. Ayak fazla içerde. Çözüm: Soketin uygunluğunu kontrol edin. Ayağı dışa alın.
Transfemoral ampute
Transfemoral amputede yürüme analizi
gövde laterale fazla eğiliyor
 • Sorun: Gövde laterale (çoğunlukla prostetik tarafa) doğru fazla eğiliyor. Prostetik sebepler: Protez kısa olabilir. Yanlış şekillendirilmiş lateral duvar femura yeterli desteği veremiyor olabilir. Yüksek medial duvar amputenin rahatsızlığı azaltmak için diğer tarafa eğilmesine yol açabilir. Protezin abduksiyonda düzenlenmesi geniş tabanlı yürümeye ve gövdenin laterale eğilmesine yol açabilir. Amputeye bağlı sebepler: Amputenin denge bozukluğu olabilir. Kalça abduksiyon kontraktürü olabilir. Rezidü uzuv fazla hassas ve ağrılı olabilir. Çok kısa rezidü uzuv pelvis için yeterli kaldıraç kolu oluşturamayabilir. Alışkanlığa bağlı olabilir.
geniş tabanlı yürüyüş
 • Sorun: Abdukte yürüyüş. Protezin sürekli orta hatta uzak kaldığı çok geniş tabanlı yürüyüş. Prostetik sebepler: Protez çok uzun olabilir. Protez fazla adduksiyonda yapılmış olabilir. Yüksek medial duvar, ramus basıncını azaltmak için amputenin protezi kaldırmasına yol açabilir. İyi şekillendirilmemiş lateral duvar femura yeterli destek sağlayamıyor olabilir. Pelvik bant hastanın vücudundan fazla uzakta pozisyonlanmış olabilir. Amputeye bağlı sebepler: Hastada kalça abduksiyon kontraktürü olabilir. Alışkanlığa bağlı olabilir.
oraklama yürüyüşü
 • Sorun: Oraklama yürüyüşü. Salınım fazında protez lateralde geniş bir alan boyunca sallanıyor. Prostetik sebepler: Protez kısa olabilir. Protezin yerleşimi fazla stabil olabilir ya da dizdeki sürtünme fazla olabilir; bu nedenle dizin salınım fazında bükülmesi zorlaşabilir. Amputeye bağlı sebepler: Amputenin rezidü uzvunda abduksiyon kontraktürü olabilir. Hasta kas güçsüzlüğünden ya da ayağını çarpmaktan korktuğu için, prostetik dizi bükmeye yeterli güven bulamıyor olabilir. Alışkanlığa bağlı olabilir.
sıçrama
 • Sorun: Sıçrama. Sağlam ayakta parmak ucuna yükselerek ampute çok az diz fleksiyonu ile protezi sallayabilir. Prostetik sebepler: Protez çok uzun olabilir. Soket süspansiyonu yetersiz olabilir. Aşırı stabil yerleşim ya da diz fleksiyonunda kısıtlılık; bunun nedeni diz kilidi ya da güçlü ekstansiyon yardımı olabilir. Amputeye bağlı sebepler: Sıçrama sık rastlanan bir alışkanlık paternidir. Ayağı vurma korkusu bu bozukluğa yol açabilir. Rezidü uzuvda rahatsızlık bir faktör olabilir.
medial (solda) ve laterel (sağda) dönme
 • Sorun: Medial ya da lateral dönme. Dönme en iyi hasta gözlemciden uzaklaşırken görülür. Medial dönmede salınım fazının başlangıcında ilk fleksiyonla topuk mediale gider. Topuk laterale hereket ederse lateral dönme vardır. Prostetik sebepler: Lateral dönme, prostetik dizin aşırı iç rotasyonunda olabilir. Medial dönme dizin aşırı eksternal rotasyonu ile olabilir. Soket fazla sıkı olabilir, bu da rezidü uzuv rotasyonunu yansıtabilir. Prostetik dizde aşırı valgus bu bozukluğa katkıda bulunabilir. Konvansiyonel ayakta kötü düzenlenmiş ayak ucu, parmak kalkışında dönmeye yol açabilir. Amputeye bağlı sebepler: Yok.
topuk vuruşunda ayak rotasyonu
 • Sorun: Topuk vuruşunda ayak rotasyonu. Topuk yere temas ettiğinde ayak laterale döner, bazen titreşim eşlik eder. Prostetik sebepler: Fazla sert topuk yastığı ya da plantar fleksiyon tamponu. Amputeye bağlı sebepler: Yok.
ayak çarpması
 • Sorun: Ayak çarpması. Ayak fazla hızlı plantar fleksiyona gelir ve zemine çarparak vurur. Prostetik sebepler: Ayak plantar flksiyon tamponu çok yumuşaktır. Ağırlık proteze aktarılırken ayak hareketine yeterince direnç gösteremez. Amputeye bağlı sebepler: Yok.
eşit olmayan topuk yükselişi
 • Sorun: Eşit olmayan topuk yükselişi. Prostetik topuk salınım fazının başında diz fleksiyona getirildiğinde belirgin ve hızlıca yükseliyor. Prostetik sebepler: Diz ekleminde sürtünme yetersiz olabilir. Ekstansiyon yardımı yetersiz olabilir. Amputeye bağlı sebepler: Ampute dizi fleksiyona getirmek için gerekenden fazla kuvvet uyguluyor olabilir.
terminal salınım darbesi
 • Sorun: Terminal salınım darbesi. Bacağın öne hızlı hareketi dizi topuk vuruşu öncesi gerekenden fazla kuvvetle maksimum ekstansiyona getirir. Prostetik sebepler: Diz sürtünmesi yetersiz olabilir. Diz ekstansiyon yardımı fazla güçlü olabilir. Amputeye bağlı sebepler: Ampute dizi isteyerek tam ekstansiyona getirdiğini söyleyebilir.
 • Sorun: Eşit olmayan adım uzunluğu. Protezle atılan adım sağlam ayakla atılan adımdan farklı uzunlukta. Prostetik sebepler: Yetersiz soket fleksiyonu. Prostetik dizde yetersiz sürtünme ya da fazla gevşek ekstansiyon yardımı. Amputeye bağlı sebepler: Ağrı ya da güvensizlik amputenin ağırlığı prostetik taraftan sağlam tarafa çabuk değiştirmesine yol açabilir. Kalça fleksiyon kontraktürü olabilir.
artmış lomber lordoz
 • Sorun: Artmış lordoz. Protez basma fazındayken lomber lordoz artmıştır, gövde arkaya doğru eğilebilir. Prostetik sebepler: Yetersiz soket fleksiyonu. Anterior soket kenarından yetersiz destek. Amputeye bağlı sebepler: Kalça fleksiyon kontraktürü. Zayıf kalça ekstansörleri. Zayıf abdominal kaslar.
 • Sorun: Prostetik dizde instabilite düşme tehlikesi oluşturuyor. Prostetik sebepler: Diz eklemi trokanter-diz-ayak bileği hattının fazla önünde olabilir. Sokete yetersiz başlangıç fleksiyonu yapılmış olabilir. Plantar fleksiyona direncin fazla olması topuk vuruşunda dizin bükülmesine neden olabilir. Dorsifleksiyonun sınırlanmaması yetersiz diz kontrolüne neden olabilir. Amputeye bağlı sebepler: Zayıf kalça ekstansörleri. Ciddi kalça fleksiyon kontraktürü instabiliteye neden olabilir.
 • Sorun: Basma fazı sonunda düşme. Vücut protez üzerinde öne doğru giderken gövdenin aşağı hareketi. Prostetik sebepler: Prostetik ayaktaki dorsifleksiyon kısıtlaması yetersizdir. SACH tip ayağın topuğu fazla kısa olabilir, ya da konvansiyonel ayağın ucu fazla arkada olabilir. Soket ayağa göre fazla önde yerleşimli olabilir. Amputeye bağlı sebepler: Yok.
Kalça dezartikülasyonu
Yürüme eğitimi sırasında çeşitli prostetik yürüme bozuklukları gözlenebilir. Basma fazında diz instabilitesi artmış diz fleksiyon momenti ile olabilir. Bunun nedenleri arasında ağırlık taşıma hattının dizin hareket ekseni arkasında kalması, eklemli ayakta platar fleksiyon tamponunun ya da SACH ayakta topuk yastığının fazla sert olması, kalça tamponunun sokete fazla çabuk temas etmesi olabilir. Tersine şekilde diz fleksiyonunun güçleşmesi diz hareket ekseninin ağırlık taşıma hattı arkasında kalması nedeniyle olabilir. Salınım fazında aşırı diz fleksiyonu, ekstansiyon yardımı zayıfsa, dizdeki sürtünme kuvveti yetersizse olabilir. Bacak gövdesi ve ayak kısmının salınım fazında medial ya da lateral genişlemesi, diz civatasının aşırı eksternal ya da internal rotasyonu sonucu olabilir. Protezin salınım fazında oraklaması ya da sağlam tarafta sıçrama protezin aşırı uzun olmasına, yetersiz süspansiyona, dizin fazla stabil olmasına bağlı olabilir.